Home » Thư Viện » Tài Liệu Tham Khảo » MỖI NGƯỜI THI HÀNH ĐẠI MẠNG LỊNH

MỖI NGƯỜI THI HÀNH ĐẠI MẠNG LỊNH

Trước khi về trời Chúa Giê-su đã để lại cho chúng ta một mạng lịnh: Ma-thi-ơ 28:18-20. Hội Thánh trải các đời gọi đây là Đại Mạng Lịnh. Đây cũng là di chúc của Chúa dành cho bạn và tôi.

Tôi tin rằng sở dĩ công việc Chúa giữa cộng đồng người Việt Nam chưa phát triển đúng mức như lòng chúng ta mong muốn phần lớn là vì chúng ta chưa hiểu biết hết ý nghĩa mạng lịnh của Chúa đã truyền. Chúng ta chưa hiểu hết giá trị về phương pháp Chúa đã dạy và muốn chúng ta áp dụng. Chúng ta theo gương của người mà không theo gương của Chúa. Chúng ta phí quá nhiều thì giờ cho việc phụ mà quên mất việc chính của Hội Thánh.

Việc chính của chúng ta là thi hành Đại Mạng Lịnh của Chúa. Là ra đi tìm và cứu người đang bị mất. Mạng lịnh nầy dành cho mỗi người tin Chúa. Không phân biệt Mục Sư hay tín hữu. Sứ đồ Phao-lô ý thức việc nầy khi ông viết: “Ấy đó là điều đạo Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta” (1 Ti-mô-thê 1:11).

Mạng lịnh truyền giáo của Chúa rất rõ ràng và đầy đủ để chúng ta thi hành ngay. Mỗi người phải thi hành, không thể tiếp tục khoán trắng cho người khác. Chúa hứa ở cùng và ban ơn để chúng ta hoàn thành mạng lịnh Chúa giao. Mỗi người có thể nắm lấy lời hứa nầy của Chúa. Lý do chúng ta không làm thường là vì chúng ta không hiểu. Khi đã hiểu chúng ta sẽ muốn làm và cố gắng làm. Muốn hiểu chúng ta phải học. Chúng ta phải dành thì giờ học đến mức hiểu và hiểu đến mức làm theo.

Giống như Môi-se ngày xưa, chúng ta không muốn làm theo lệnh truyền của Chúa và chúng ta đã nêu ra rất nhiều lý do để khước từ. Chúng ta thấy mình không đủ khả năng? Chúng ta thấy công tác quá to lớn? Chúng ta không có thì giờ? Nhưng cũng giống như Môi-se đã được Chúa dùng để đưa dân Do Thái thoát ra khỏi ách nô lệ, ngày nay Chúa vẫn muốn dùng người Việt cứu người Việt ra khỏi ách tội lỗi. Chúng ta có thể thành công khi biết tin cậy và vâng lời Chúa. Với Chúa không có việc gì khó khăn, không có việc gì Chúa không làm được. Tôi tin Chúa đang giao việc “tìm và cứu” người Việt hư mất cho mỗi người Việt chúng ta, cho bạn và tôi. Chúng ta không thể khước từ mạng lịnh Chúa giao. Chúng ta không thể tiếp tục giao việc nầy cho người dân tộc khác …

Vậy chúng ta hãy ngồi lại học lần nữa, học kỹ hơn, học để hành.

Tôi thích loạt bài học nầy, vì tác giả là người bạn lớn của tôi, Tiến Sĩ Ted Lindwall. Ông là cựu giáo sĩ ở Guatamala (Nam Mỹ) trong rất nhiều năm. Ông là người có kinh nghiệm và có kết quả truyền giáo. Những bài học ở đây là thực tế và đơn giản. Chỉ cần quyết tâm áp dụng, chúng ta sẽ thành công. Chúc bạn thành công. Amen.

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ

Mời đọc trọn quyển sách:

MOI NGUOI THI HANH DAI MANG LINH

Những Bài Viết Trong Mục Nầy