Home » Thư Viện » Học Kinh Thánh » Các Sách Tiểu Tiên Tri – Amốt

Các Sách Tiểu Tiên Tri – Amốt

AMỐT – NGƯỜI RAO GIẢNG SỰ THÁNH KHIẾT

Ngoài Ápđia, các tiên tri chúng ta đã học ở phần 1 đều có niên đại không chắc chắn, họ đều đã sống, rao giảng, và viết sách trong thời Asyri bành trướng đế quốc trong vùng Trung Đông. Cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ để cho Asyri chinh phục ngay cả dân Ysơraên của Ngài và đưa mười chi phái phía bắc vào cuộc lưu đày như một sự trừng phạt đối với tội lỗi của họ. Trong lúc đó Ngài sai phái hết tiên tri nầy đến tiên tri khác để cảnh cáo họ về sự đoán phạt hầu đến. Sứ mạng của Giôna đối với thành Ninive đã chứng tỏ rằng những lời tiên tri như thế là có điều kiện. Nếu dân sự ăn năn thôi, là Đức Chúa Trời sẽ tha thứ họ, như Ngài đã tha thứ và giữ gìn người Asyri trong thành Ninive.
Amốt, Ôsê, Michê và Êsai đã nói tiên tri trong thời kỳ Asyri hùng mạnh nhất. Họ đã rao giảng cách dạn dĩ nghịch cùng sự thờ hình tượng, sự giả hình và sự bại hoại của Ysơraên và Giuđa. Họ khuyên giục dân sự trở về cùng Đức Chúa Trời là Đấng yêu họ và muốn cứu họ khỏi những hậu quả thảm khốc của tội lỗi.
Chúng ta bắt đầu phần hai nầy với bài học về Amốt. Thật là một điều ngạc nhiên về những gì ông hẳn đã có khi Đức Chúa Trời sai ông từ quê nhà ở tại Giuđa để rao một sứ điệp cho dân Ysơraên! Lúc bấy giờ Amốt không phải là nhà tiên tri, ông không được đào luyện đặc biệt cho chức vụ nầy. Ông vốn là một người làm vườn, người trồng cây ăn trái và chăn bầy chiên. Nhưng giống như nhiều Cơ Đốc Nhân đã được biệt riêng ngày nay, ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì Đức Chúa Trời bảo ông làm. Vì vậy Amốt đã vâng lời Đức Chúa Trời vẫn sử dụng chức vụ của người tín hữu nầy để khích lệ chúng ta đứng vững để chống lại điều ác và làm điều đúng.

Giới Thiệu Amốt
Tác giả và niên đại
Bối cảnh lịch sử
Tính Độc Đáo và Sứ Điệp
Công Bố Sự Đoán Phạt
Sự Đoán Phạt Các Nước
Biện luận với Ysơraên
Than vãn và sự Hô Hào
Các Khải Tượng và Hành động
Nước của Đấng Mêsia
Đức Chúa Trời được Mặc Khải Qua Amốt

Khi học xong bài nầy bạn sẽ
• Thảo luận bối cảnh của tác giả và niên đại, tính độc đáo và sứ điệp của sách Amốt.
• Liệt kê được tên các nước được bao gồm trong lời tiên tri của Amốt cùng tội lỗi của mỗi nước khiến cho Đức Chúa Trời đoán xét họ.
• Mô tả các khải tượng của Amốt, ý nghĩa của mỗi khải tượng và đáp ứng của Amốt trước mỗi khải tượng.
• Xin Chúa giúp bạn ứng dụng các lẽ thật của sách Amốt cho đời sống và các thời điểm của chính bạn.

 1. Đọc hết sách Amốt từ đầu đến cuối. Đọc Hailey 81-126 theo trình tự được yêu cầu trong phần khai triển bài học.
  2. Học tập phần khai triển bài học theo khuôn mẫu được cho ở bài 1 và trả lời tất cả các câu hỏi của bài học. Tra xem định nghĩa của các từ then chốt trong bản từ vựng.
  3. Ghi nhận những lẽ thật trong sách Amốt mà bạn có thể dùng để giảng, dạy, hoặc làm chứng cho người dân trong khu vực của mình.
  4. Làm bài tập tự trắc nghiệm và kiểm lại các câu trả lời của bạn.

ngăn chận
triều đại
sự than vãn
thầy giảng tín đồ
tinh thần duy vật chất
bị bóp méo

GIỚI THIỆU SÁCH AMỐT
AmAm 1:1-9:15 Hailey 81-91
MỤC TIÊU 1
Làm tương phản Amốt với tư cách một người với dân sự mà Đức Chúa Trời đã sai ông mang sứ điệp đến cho họ.
Tác Giả và Niên Đại
AmAm 1:1; 7:10-17 Hailey 81-84
Không có thông tin gì về Amốt trong các sách khác của Kinh Thánh nhưng ông cho chúng ta biết ông đã nói tiên tri khi Ôxia làm vua nước Giuđa và Giêrôbôam làm vua nước Ysơraên (1:1). Điều đó ấn định niên đại của sách là vào khoảng năm 750 TC.
Amốt đã sống trong hoặc gần làng Thêcôa, cách Bếtlêhem chừng mười cây số, ông vốn là một người chăn chiên và người chuyên trồng vả. Ông biết rõ công việc vất vả và đời sống khó khăn trong xứ. Chúng ta thấy điều đó được phản ảnh qua những minh họa ông đã dùng, cũng như qua sự độc lập khắc khổ và sự can đảm của ông khi đối diện với bắt bớ. Vì cớ bối cảnh sống của mình, Amốt khinh bỉ sự biếng nhác và tình trạng bất công mà ông nhìn thấy trong các thành phố lớn, nhất là trong tầng lớp thượng lưu của nước Ysơraên phồn vinh.
Amốt không phải là một thầy tế lễ, một nhà tiên tri, cũng không phải “con trai nhà tiên tri” khi Đức Chúa Trời sai ông đến nước láng giềng Ysơraên. Ông chỉ là một người kính sợ Đức Chúa Trời từ một xứ sở được Chúa sai đi với sứ điệp của Ngài trong một sứ mạng đặc biệt. Ngày nay chúng ta có thể gọi ông là nhà truyền giảng chân đất. Ông rất ghét tính cách nghề nghiệp của các tiên tri giả trong nước Ysơraên, là kẻ dùng tôn giáo như một phương cách để kiếm tiền và gây ảnh hưởng, vì họ giảng dạy bất cứ điều gì vừa ý dân chúng và nhà vua.
Amốt có một sự hiểu biết tuyệt vời về sự thánh khiết và công bằng, ông cũng nhìn thấy được bàn tay của Đức Chúa Trời trong lịch sử, ban phước hoặc đoán phạt các dân tộc tùy theo đường lối hành động của họ. Vào lúc nầy, vua Ôxia nhân từ và những người lãnh đạo tôn giáo đang hầu việc Đức Chúa Trời và dạy dỗ Lời Ngài. Vì vậy Đức Chúa Trời ban phước cho họ bằng những chiến thắng lớn và sự phát triển (IISu 2Sb 26:1-23) và bối cảnh đó, Amốt có thể nhìn thấy rõ ràng hơn sự bại hoại đáng kinh ngạc của nhà Ysơraên. Ông nói cách dạn dĩ nghịch cùng sự giả hình và sự bất công trong xã hội tại đó.
1. Hailey mô tả cách Amốt được lịch sử ghi nhớ như thế nào? (trang 81)?
2. Điều nào sau đây mô tả Ysơraên trong thời của Amốt?
a) Tin kính Chúa.
b) Bại hoại.
c) Lãnh đạm.
d) Không điều nào cả.
3. Tư cách lãnh đạo của Giuđa được mô tả thế nào vào lúc nầy?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Dựa trên những điều Hailey nói về Amốt, quê hương ông, và nghề nghiệp của ông, bạn nhìn thấy sự tương phản gì giữa ông ta và người dân Ysơraên, là dân mà sứ điệp của ông phải được gửi đến?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Hailey mô tả Amốt là thiếu yêu thương và cảm thông vì ông ta đưa ra một sứ điệp nghiêm khắt, và bày tỏ một suy nghĩ lạnh lùng về công bình và lẽ phải (trang 83). Dựa trên thái độ của ông trong AmAm 7:1-6, bạn có đồng ý với nhận định trên không? Giải thích. ………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bối Cảnh Lịch Sử
Hailey 84-85
Toàn bộ lịch sử của nước Ysơraên phía bắc cho thấy thế nào sự bại hoại về mặt tôn giáo đã dẫn đến sự suy đồi về đạo đức và chính trị cũng như sự diệt vong sau cùng của một dân tộc. Đây là một bài học hết sức cần thiết cho thế giới chúng ta ngày nay. Vua Giêrôbôam I, vua đầu tiên của mười chi phái phía bắc, đã khởi sự như một người cải cách. Ông phản đối sự áp bức trong những năm sau cùng của triều đại Salômôn, trước khi nước bị chia thành hai là Ysơraên và Giuđa, nhưng ông đã làm đồi bại tôn giáo của vương quốc mới, và đã dựng các bò con vàng làm biểu tượng của Giêhôva tại các trung tâm thờ phượng ở Đan và Bêtên. Ông vẫn giữ nhiều hình thức tôn giáo của Đức Chúa Trời, nhưng lại tiếp nhận thêm một số các tập tục ngoại giáo và bổ nhiệm các thầy tế lễ theo ý mình (IVua 1V 12:26-33). Suốt bốn thế kỷ, các triều đại thường xuyên thay đổi, hoặc bởi một cuộc cách mạng, hoặc có một vua mới chiếm quyền sau khi giết hết thảy hoàng tộc. Có lẽ các vua mới nghĩ rằng họ sẽ chữa ngay lại những sai trật của chế độ trước. Song, những nhà cách mạng và con cháu họ lại rơi vào những cám dỗ của quyền hành và sự bại hoại, dẫn dân chúng ngày một xa rời Đức Chúa Trời.
Aháp và người vợ ngoại đạo của ông là Giêsabên, đã thay đổi tôn giáo nhà nước từ thờ bò vàng (là một hình thức bại hoại của việc thờ Đức Chúa Trời) sang sự thờ phượng thần Baanh ngoại giáo. Giêhu xuất hiện như một nhà cách mạng và đã thi hành một cuộc thanh tẩy giết cả gia đình đang cầm quyền và nhiều kẻ thờ cúng Baanh với nỗ lực dẹp sạch đạo giáo Baanh. Dầu vậy ông vẫn tiếp tục thờ bò vàng.
Trong suốt thời gian nầy, Đức Chúa Trời vẫn yêu dân Ysơraên và sai các tiên tri. Ngài đến để kêu gọi họ trở về với chính Ngài. Đức Chúa Trời cũng dùng hoạn nạn và sự bại trận để đưa họ ăn năn trở lại. Hễ khi nào các vua nghe theo lời khuyên của các tiên tri, thì Đức Chúa Trời ban cho họ sự chiến thắng và hưng thịnh. Mặc dầu tín ngưỡng của họ bại hoại song một số các vua vẫn là những nhà điều hành có năng lực.
Đức Chúa Trời bởi lòng thương xót Ngài đã dùng Giêrôbôam II, chắt của Giêhu, để giải phóng Ysơraên khỏi những kẻ hà hiếp và khôi phục lại các đường biên giới trước kia của họ. Chức vụ của Giôna đã dự phần trong việc khích lệ Giêrôbôam (IIVua 2V 14:23-27). Giêrôbôam II đã cai trị trong bốn mươi mốt năm, có lẽ từ năm 793 đến 753 TC. Sự trị vì của ông được xem là Thời Đại Vàng Son của Ysơraên vì cớ sự hưng thịnh của nó.
Chính vào thời điểm gần cuối giai đoạn nầy mà Đức Chúa Trời đã sai Amốt nói tiên tri cho Ysơraên. Phần lớn những sự giàu có mà ông mô tả đến từ sự cống nạp của các dân mà Chúa đã giúp Giêrôbôam chinh phục, tức là các nước bị Chúa hình phạt vì cớ tội lỗi của họ. Sự hưng thịnh của Ysơraên trông khả quan, nhưng lòng dân sự đã lìa xa Đức Chúa Trời. Họ cho rằng sự thịnh vượng của họ là một dấu hiệu của năng quyền thuộc linh. Các nghi lễ và thể thức tôn giáo đã trở thành một thứ thay thế cho mối tương quan đích thực với Đức Chúa Trời. Sự vô luân và những bất công trong xã hội của họ quá lớn đến nỗi Đức Chúa Trời đã công bố qua Amốt rằng họ sẽ bị làm phu tù.
6. Hailey nói đến những người đàn bà ưa khoái lạc và thích xa xỉ trong Ysơraên là những người cứ đòi cho được các thứ xa xỉ với bất cứ giá nào. Câu nào sau đây là lời buộc tội chủ yếu nghịch cùng họ (trang 84)?
a) Họ sống trong các ngôi nhà trang hoàng lộng lẫy.
b) Họ nhắm mắt làm ngơ trước những đau khổ và thiếu thốn của kẻ nghèo.
c) Họ thỏa thích với các bài hát và điệu nhạc trong lúc dự tiệc rượu và các thức ăn đắt tiền.
d) Họ sử dụng đàn ông trong các vai trò làm hạ thấp phẩm giá.
7. Theo Hailey, điều gì dẫn đến sự bại hoại về mặt tôn giáo (trang 85)?
8. Tham khảo biểu đồ (khung 5.2) và mô tả các bước dẫn đến việc Đức Chúa Trời đoán phạt Ysơraên và sự sụp đổ của dân tộc.
a. Bước1………………………………………………………………………………………………………………..
b. Bước 2. ………………………………………………………………………………………………………….
c.Bước3……………………………………………………………………………………………………….
9. Dựa trên ba bước về sự sụp đổ của Ysơraên, chúng ta có thể học bài học gì cho thời đại này? …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tính Độc Đáo và Sứ Điệp
Hailey 85-91
HÀNG LOẠT MINH HỌA và ĐỈNH ĐIỂM
Sự phán xét của Đức Chúa Trời AmAm 1:1-2:16 trên các dân, trên Ysơraên.
Các câu hỏi hợp lý luận 3:1-15 Nguyên nhân – hậu quả.
Sự kỷ luật không được lưu ý 4:1-13 Sự không ăn năn – sự đoán phạt.
Các khải tượng về sự đoán phạt 7:1-9:15 Bị ngăn chận – xảy đến.

Suốt cả sách Amốt, chúng ta bị gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ của sứ điệp ông viết. Ông nhấn mạnh và lập đi lập lại các lẽ thật bằng hàng loạt các minh họa trong đó đỉnh điểm nằm ở sự ứng dụng cho sự đoán phạt của Ysơraên. Cũng hãy để ý sự mạnh mẽ trong việc lập đi lập lại các câu then chốt và những minh họa sống động của ông. Có lẽ điều đáng chú ý nhất là phần nhắc lại của ông như vầy: “Bởi cớ tội ác của…gấp ba gấp bốn lần” và câu “Dầu vậy, các ngươi cũng chẳng trở về cùng ta” trong Amốt đoạn 1,2 và 4. Hãy đối chiếu biểu đồ (Khung 5.3) với các đoạn trong Amốt và lưu ý tính hiệu quả mà với nó mỗi đề tài lên đến đỉnh điểm của nó.
10. Điều nào sau đây là các đặc trưng của sách Amốt khiến nó khác với các sách tiểu tiên tri khác mà chúng ta đã học?
a) Sách ngắn nhất trong Cựu ước.
b) Sử dụng hàng loạt các câu lặp lại.
c) Nhấn mạnh đến ngày của Đức Giêhôva.
d) Sử dụng các khải tượng, các câu hỏi lý luận, và những minh họa.
e) Sử dụng loại văn thuật truyện.
Amốt rao giảng sự thánh khiết, tức là phân rẽ khỏi tội lỗi và dâng mình cho Đức Chúa Trời. Ông dạy rằng Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết tể trị trên mọi nước và phán xét hết thảy các nước tùy theo việc làm của họ. Ysơraên đã kinh nghiệm các ơn phước đặc biệt với tư cách là dân thuộc giao ước của Ngài, nhưng tội lỗi của họ đã phân rẽ dân sự khỏi Đức Chúa Trời. Amốt được Chúa sai đến để chỉ cho dân sự thấy chính tội lỗi của họ đã đem cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đến trên họ. Là một Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình, Ngài phải trừng phạt sự không công bằng của họ.
Amốt nhấn mạnh sự khác nhau giữa đạo thật và đạo giả. Việc tuân giữ các ngày thánh và nghi lễ tôn giáo hoặc đi đến những nơi thánh không thể làm cho con người nên thánh hoặc được Đức Chúa Trời chấp nhận nếu như đời sống họ đầy tội lỗi. Sự thờ phượng Chúa thật sự bao gồm việc vâng lời Chúa và đối đãi cách công bình, yêu thương với người khác.
Mặc dù Amốt nhấn mạnh sự trừng phạt tội lỗi, nhưng vẫn không loại bỏ hy vọng trong sự dạy dỗ của mình. Nhưng ông nối kết đoán phạt với hy vọng. Sự đoán phạt dọn đường cho niềm hy vọng. Amốt đặt cơ sở sứ điệp hy vọng của ông trên công việc của Đức Chúa Trời làm cho dân sự Ngài trước đây. Sau đó ông truyền rao sự mặc khải của Đức Chúa Trời về một tương lai vinh hiển dành cho họ trong những ngày sau cùng.
11. Điều nào sau đây là những lời tóm tắt đúng về những gì Hailey nói về sứ điệp của Amốt (trang 85-86)?
a. Những việc Đức Chúa Trời đã làm cho họ khiến người dân Ysơraên nhận ra rằng bất kể họ đã làm gì, Đức Chúa Trời vẫn sẽ tiếp tục đổ phước Ngài trên họ.
b. Đoán phạt của cuộc lưu đày đặc biệt nghiêm trọng bởi vì người Giuđa không tin họ có thể thật sự thờ phượng Đức Chúa Trời ở bên ngoài xứ sở của họ.
c. Đức Chúa Trời công bố số phận bất hạnh của cuộc lưu đày trên dân Ysơraên bởi vì họ đã không đáp ứng trước các phước hạnh của Ngài một cách đúng đắn.
d. Dân Ysơraên đã làm sỉ nhục Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình của họ bằng sự bội đạo và các việc làm không công bình của họ.
e. Nước Ysơraên đã chứng tỏ rằng họ có thể mua được sự ưa chuộng của Đức Chúa Trời bằng các hình thức thờ phượng cầu kỳ.
12. Hai phương diện của sự thánh khiết đã bị dân Ysơraên xâm phạm là gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. Hai phương diện của sự công bình được Đức Chúa Trời bày tỏ qua sứ điệp của Amốt là gì? …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
CÔNG BỐ SỰ ĐOÁN PHẠT
AmAm 1:1-6:13 Hailey 88-116
Sự Đoán Phạt Các Dân
1:1-2:16 Hailey 88, 91-99
Trong câu 1 của sách Amốt, ông đã nói rõ ông là ai và thời điểm ông thấy điều sẽ xảy đến cho Ysơraên. Và rồi câu 2 xác định giọng văn cho cả sách. Nó mô tả Đức Chúa Trời đang gầm thét và làm vang sứ điệp phán xét của Ngài ra, tiếng Ngài làm hoang vu đất.
Khi Amốt nhắc đến “tội lỗi gấp ba gấp bốn lần” ông dùng từ Hêbơrơ chỉ về tội là pesha, có nghĩa là sự “nổi loạn”. Tội lỗi của các dân nghịch cùng Ysơraên và các dân khác, cũng như tội lỗi của Ysơraên, thảy đều là những tội lỗi nghịch cùng Đức Chúa Trời, tội phản loạn nghịch lại ý muốn đã được bày tỏ của Ngài. Con số ba hàm ý “một số lượng lớn” và bốn hàm ý “vượt quá giới hạn”. Đức Chúa Trời bởi lòng thương xót, đã trì hoãn sự hình phạt tội lỗi họ đáng nhận, mà ban cho họ cơ hội để ăn năn. Nhưng bởi sự thánh khiết và công bình của Ngài, Ngài đã phải bày tỏ cơn giận nghịch cùng tội lỗi và đoán phạt tội lỗi.
14. Lời luận của Hailey về thành ngữ “gấp ba gấp bốn lần” cho ta sự soi sáng thêm. Các nguồn tham khảo dưới đây giải thích thành ngữ ấy như thế nào? (xem trang 92).
a Farrar…………………………………………………………………………………………………………………
b Smith ………………………………………………………………………………………………………………….
c Keil. ………………………………………………………………………………………………………………….
d Hailey………………………………………………………………………………………………………………….
15. Dựa trên Hailey (92-99) và Amốt đoạn 1-2, hãy ghép cặp mỗi dân tộc (phải) với tội lỗi của họ hoặc những tội dẫn đến cơn thạnh nộ và đoán phạt của Đức Chúa Trời (trái).
…a Đốt hài cốt của vua Êđôm.
…b Độc ác với Galaát.
…c Khinh bỏ Luật Pháp, thờ hình tượng.
…d Căm ghét và hung ác với anh em mình.
…e Bán kẻ nghèo, bất công, vô luân, thờ hình tượng, say sưa.
…f Buôn nô lệ.
…g Buôn nô lệ và bỏ giao ước.

Việc tuyên án các dân bắt đầu với dân Syri, được gọi là Đamách theo phong tục lấy tên thủ đô để gọi một đất nước (Ví dụ, các tiên tri nói đến Giuđa là Giêrusalem, và nói đến Ysơraên thì gọi Samari) AmAm 1:3 nói đến việc Galaát bị Syri “đập”. Một số dân thường kéo lê các xà ngang có đinh sắt trên các đống lúa mạch mới cắt để tách hạt lúa khỏi gié lúa. Có lẽ Người Syri đã thực hành hại dân Galaát như vậy; hoặc đây có thể chỉ là một cách ám chỉ đến các cuộc tàn sát kinh khiếp và những sự dã man mà Haxaên, vua Syri đã tiến hành (IIVua 2V 8:12; 13:7).
Sự đoán phạt nghịch cùng Môáp cho thấy Đức Chúa Trời không những quan tâm đến cách các dân đối đãi với dân Ngài mà Ngài còn lưu tâm đến cách họ cư xử với nhau. Ngài lên án thái độ bất kỉnh của Môáp đối với người sống và thậm chí đối với người chết trong việc đào bới hài cốt của vua Êđôm và đốt đi làm vôi. Điều nầy có lẽ hàm ý sự tiêu diệt hoàng tộc Êđôm đến mãi mãi. Hoặc có thể dân Môáp tin rằng linh của người chết gắn chặt vào thân xác, nên thiêu xác sẽ hủy diệt được linh hồn.
16. Đọc lời chú thích của Hailey về 1:3-2:3 và tìm trên bản đồ (Khung 5.5) càng nhiều càng tốt những nơi chốn được kể tên trong Amốt đoạn 1&2. Địa điểm của một số nơi hiện vẫn chưa được biết. Rồi trả lời các câu hỏi sau.
a. Êđôm, Môáp và Ammôn có liên hệ thế nào với Ysơraên.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. Dân tộc nào minh họa cho tội lỗi phát xuất từ việc giữ lòng căm ghét hoặc ác cảm với người làm điều không tốt cho mình.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
c. Theo bạn thì dân Ysơraên có cảm nhận thế nào khi họ nghe Amốt công bố tội lỗi của những kẻ thù của họ và sự hình phạt mà Đức Chúa Trời sắp sửa giáng xuống?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
d. Bạn cho rằng họ có cảm nhận thế nào khi nghe đến các tội lỗi đưa đến cơn giận của Đức Chúa Trời nghịch cùng Giuđa?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tất cả những bản án nầy đã dẫn đến những lời cáo tội của Chúa nghịch cùng Ysơraên. Bạn liệt kê tội lỗi của họ dài hơn hết thảy: áp bức kẻ nghèo, thờ hình tượng, chiếm hữu nô lệ, bất công phạm tội tình dục, say sưa, không biết ơn Chúa, bắt bớ các sứ giả của Ngài, và khiến những người Naxirê bội lời thề của họ. Giống như một luật sư được uỷ quyền khởi tố, Amốt chồng chất hết bằng chứng nầy đến bằng chứng khác về các tội lỗi của Ysơraên.
17. Cho biết hai lý do vì sao Amốt liệt kê nhiều tội của Ysơraên hơn các dân tộc khác.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Sự hình phạt của Ysơraên là họ phải bị đánh bại hoàn toàn trong chiến trận. Những lời tiên tri của người chăn chiên trở thành một nhà tiên tri không bao lâu nữa sẽ phải ứng nghiệm. Những dân tộc gian ác của các nước chung quanh đã bị hủy diệt, nhưng cả Giuđa lẫn Ysơraên cũng phải kinh nghiệm qua lửa hoạn nạn trong sự phu tù.
Biện Luận Với Ysơraên
AmAm 3:1-4:13 Hailey 89-90; 99-100
Trong Amốt đoạn 3, Đức Chúa Trời hướng sứ điệp của Ngài trước hết đến cùng Ysơraên và Giuđa Ngài nhắc nhở họ rằng Ngài đã chọn họ và đưa họ ra khỏi nhà phu tù Aicập để làm một công việc đặc biệt trong nước của Ngài. Tuy nhiên, họ không được yên nghỉ trong sự yên ổn giả tạo vì cho rằng mình sẽ được gìn giữ vì là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Trái lại Ngài đặc biệt có bổn phận phải kỷ luật chính dân của Ngài khi họ không vâng lời (HeDt 12:6-7). Sự ưu ái của Đức Chúa Trời đối với họ tùy thuộc vào sự vâng lời của họ đối với Lời Ngài y như Ngài đã phán dặn họ trong XuXh 19:5; “Vậy bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta”
Bây giờ Đức Chúa Trời biện luận với Ysơraên bằng cách nhấn mạnh luật nhân quả. Mỗi hậu quả đều có một nguyên nhân (AmAm 3:3-6) và mỗi một nguyên nhân đều sinh ra một hậu quả (3:6-8). Với một loạt các minh họa. Amốt hỏi có thể nào những điều như vậy xảy ra mà không có nguyên nhân hoặc hậu quả tương ứng không. Chúng ta hãy xem những hàm ý của các câu hỏi trong khung 5.6
——————————————————————————
BIỆN LUẬN VỚI CÁC CÂU HỎI – 3:3-8
MỖI HẬU QUẢ ĐỀU CÓ MỘT NGUYÊN NHÂN – 3:3-6
Những kẻ nghe Amốt đã phải đồng ý với các câu trả lời hiển nhiên của các câu hỏi của ông. Sau đó ông đưa loạt minh họa ấy đến một đỉnh điểm bằng cách cho họ biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho ông một sứ điệp dành cho họ: Ông phải rao truyền sứ điệp ấy. Đức Chúa Trời đang phán qua Amốt; ông đang để cho Lời Đức Chúa Trời tuôn chảy qua ông. Điều nầy nhắc nhở chúng ta về những lời của Giêrêmi.
Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa; tôi sẽ chẳng nhơn danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa (Gie Gr 20:9).
Tôi không thể đồng ý với câu nói của Hailey ở trang 100: “Ngày nay Đức Chúa Trời không còn sai phái các tiên tri trực tiếp đến với dân sự” chúng ta có thể không gọi họ là các tiên tri, nhưng Đức Chúa Trời đã dấy lên các sứ giả của Ngài trong mỗi thế hệ và trong một số lượng ngày càng gia tăng đáng kể trong những ngày cuối cùng, đúng như Ngài đã phán hứa cùng tiên tri Giôên (Gio Ge 2:28-29).
18. Qua các câu hỏi của Amốt chúng ta nhìn thấy bằng chứng nào sau đây về lòng thương xót của Đức Chúa Trời?
a) Ngài cảnh cáo dân sự trước khi giáng sự đoán phạt.
b) Ngài không lên án dân sự vì tội lỗi của họ.
c) Ngài phán rằng Ngài không thật sự muốn hình phạt họ.
d) Ngài nhìn thấy Ysơraên bất lực trước quyền lực của Satan.
19. Theo Hailey, ứng dụng gì chúng ta có thể áp dụng cho chính mình ngày nay từ các nguyên tắc của Đức Chúa Trời được mặc khải qua loạt câu hỏi và trả lời của Amốt (trang 101)?
Trong AmAm 3:9, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời nhắm vào Samari, thủ đô của Ysơraên, nơi tầng lớp thống trị giàu có sống. Đức Chúa Trời gọi Áchđốt, một thành của Philitin, và Êdíptô kẻ thù truyền thống của Ysơraên hãy xem xét tội lỗi của Ysơraên.
20. Dựa trên 3:9-12 và lời chú thích của Hailey về đoạn Kinh Thánh đó, hãy hoàn tất các câu sau đây.
a. Sứ điệp Đức Chúa Trời truyền cho Áchđốt và Êdíptô trong việc bảo họ nhìn xem tội lỗi của Ysơraên là.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. “Kẻ thù” sẽ đánh chiếm và cướp bóc nước phía bắc là………………………………………………
c. Đây là một bản án thích đáng được áp đặt trên Ysơraên vì chính họ cũng đã………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kế đó, Đức Chúa Trời đã hướng sự phán xét của Ngài đến Bêtên, trung tâm thờ bò con vàng chủ yếu ở tại Ysơraên. Đây chính là nơi Giacốp đã có được những từng trải thật kỳ diệu với Đức Chúa Trời. Tên chốn nầy có nghĩa là “nhà của Đức Chúa Trời”. Nhưng một nơi Đức Chúa Trời đã ban phước có thể trở thành một nơi của sự bội đạo bởi con người cố ý xây bỏ Chúa và lẽ thật của Ngài.
21. Câu Kinh Thánh trong 3:12 cho thấy điều nào sau đây về sự hủy diệt của Ysơraên.
a) Bị hủy diệt hoàn toàn
b) Nhiều người sẽ được giải cứu khỏi sự hủy diệt.
c) Một số rất ít dân sót hoặc một phần của Samari sẽ được cứu.
Tội lỗi mà Đức Chúa Trời ám chỉ bằng cách đề cập đến các bàn thờ ở Bêtên là sự bội đạo và thờ hình tượng (thờ bò vàng). Sự xa xỉ được nhắc đến trong 3:15 có thể được gọi là chủ nghĩa duy vật chất ngày nay. Trong đoạn 4 Amốt tiếp tục sứ điệp của Đức Chúa Trời nghịch cùng tinh thần duy vật chất. Basan được biết đến vì các đồng cỏ mầu mỡ và bầy súc vật và bầy chiên mập béo, được nuôi đầy đủ (PhuDnl 32:14-15). Amốt gọi những người đàn bà coi mình là trung tâm là “những bò cái của Basan). Họ chỉ lưu tâm đến sự dễ chịu và thoải mái của mình. Họ xúi giục chồng họ làm giàu cho mình mà kẻ nghèo phải tốn kém.
Trong AmAm 4:4 Amốt nhắc đến Ginh Ganh cùng với Bêtên như là nơi Ysơraên đã làm đồi bại. Các chi phái của Ysơraên đã dựng trại và đống đá kỷ niệm tại đó khi họ dời vào xứ Canaan (Gios Gs 4:19-20) Samuên đã đoán xét tại đó (ISa1Sm 7:16). Nhưng bây giờ dân Ysơraên đã làm cho Ginh Ganh và Bêtên trở thành các trung tâm của tôn giáo bị bóp méo. “Các nơi thánh” nầy bây giờ đã là đối tượng của cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời thay vì sự ban phước của Ngài. Dân sự rất mộ đạo trong các hình thức thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng hoàn toàn chỉ là theo điều họ ưa thích làm, chứ không cân nhắc xem Chúa muốn họ làm điều gì.
2. Điều nào dưới đây đúng cả về tinh thần duy vật chất của dân sự lẫn tôn giáo bị bóp méo của họ?
a) Cả hai đều là kết quả của sự thịnh vượng và sự chúc phước đặc biệt của Đức Chúa Trời.
b) Cả hai đều cho thấy thái độ của dân sự xem mình là trung tâm một cách quá mấu.
c) Cả hai đều chăm lo cho các nhu cầu của người nghèo.
23. Năm hình thức trừng phạt Chúa sử dụng trên Ysơraên là gì? (Hailey trang 104-105; AmAm 4:6-11).
……………………………………………………………………………………………………………………………………
24. Hailey cho rằng câu 12 hàm ý điều nào sau đây?
a) Một sự hình phạt tồi tệ hơn các lần trước nhiều sẽ giáng xuống bởi Đức Chúa Trời.
b) Năm hình thức trừng phạt sẽ tiếp diễn cho đến khi nào dân sự ăn năn.
c) Dân sự sẽ bị truất khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời đến mãi mãi.
d) Dân sự sẽ vui hưởng sự hiện diện của Đức Chúa Trời đến mãi mãi.
25. Câu 13 nhấn mạnh thuộc tính nào sau đây của Đức Chúa Trời.
a) Thương xót.
b) Nhịn nhục.
c) Toàn năng.
d) Toàn tại.
Than Vãn và Kêu Gọi
AmAm 5:1-6:13 Hailey 106-116
Tất cả các sứ điệp của Amốt và của nhiều tiên tri khác đều là các bài thơ. Có lẽ các tiên tri đều hát các bài thơ đó. Amốt đoạn 5 bắt đầu với một bài ca than vãn, một bài ai ca diễn tả nỗi đau buồn của nhà tiên tri trước tình trạng của dân sự và bản án tử hình vì cớ tội lỗi của họ. Amốt đã làm gương tốt cho dân sự và cho chúng ta ngày nay, khi ông than khóc vì đau buồn trước tình trạng của dân Ysơraên. Hãy nhớ rằng ông xuất thân từ Giuđa, những người có ít cảm tình dành cho các chi phái Ysơraên phía bắc. Ông nghiêm khắc trong việc rao giảng và không được biết đến như một tiên tri hay than khóc như Giêrêmi hay Ôsê. Tuy nhiên, là một tiên tri thật của Đức Chúa Trời, ông đã than khóc trước tình trạng hư mất của Ysơraên.
26. Hãy so sánh thái độ của Amốt và Giôna. Chúng ta nên có thái độ giống người nào, vì sao? ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4 và 5 nhắc nhở chúng ta về sự dại dột của một số người ngày nay tin cậy vào các cuộc hành hương của giáo hội hoặc việc tham gia vào giáo hội vì tưởng sẽ được sự ưu ái của Chúa. Nhiều người trong thế hệ chúng ta không hiểu rằng đức tin trong Chúa phải được bày tỏ qua một lối sống đẹp lòng Ngài và sự vâng theo các ý muốn Ngài. Họ đi đến nhà thờ, xin tha thứ tội lỗi và rồi cứ tiếp tục phạm lại các tội cũ mà chẳng hề suy nghĩ đến sự ăn năn thật. Đức Chúa Trời ghét loại hình thức rỗng tuếch ấy (5:21-26).
Amốt kinh hãi khi thấy dân sự thoải mái phạm tội đang trong lúc ở trên đường đoán phạt. Họ đang dự yến tiệc, rong chơi trong sự xa xỉ, và chìm đắm trong âm nhạc và rượu chè (6:1-6) thay vì sầu khổ vì sự đoán phạt sắp xảy đến. Đức Chúa Trời muốn họ khóc lóc trong sự ăn năn tội mình mà tìm kiếm sự thương xót của Ngài hầu cho họ không phải khóc vì sự hủy diệt của dân tộc mình (5:11-20). Sự hủy diệt ấy sẽ đến, bản án của dân Ysơraên không ăn năn là bị lưu đày qua bên kia Đamách (câu 27).
Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn sự kêu gọi thánh khiết trong Amốt đoạn 5. Hãy đọc lời chú giải của Hailey về đoạn nầy và nghiên cứu thật kỹ khung 5.7

LỜI KÊU GỌI THÁNH KHIẾT
27. Từ các lẽ thật quan trọng của đoạn 5, bạn rút ra được bài học quan trọng nào. Hãy hoàn tất các câu sau đây.
a. Nếu chúng ta trung tín tìm kiếm Chúa và từ bỏ điều ác, chúng ta sẽ……………………
b. Nếu chúng ta ưa tìm điều dữ và giả hình trong sự thờ phượng chúng ta sẽ………………….
c. Đối với kẻ phạm tội, ngày của Đức Giêhôva sẽ là một ngày……………………………..
6:8-14 có thể được so sánh với sứ điệp của Ápđia dành cho Êđôm. Đức Chúa Trời lên án lòng kiêu ngạo và sự tự lực của cả Êđôm lẫn Ysơraên. Hailey luận rằng vì cớ “ý thức sai lầm của họ về sự an toàn mà người dân đã đặt ngày khai trình xa tận trong tương lai (trang 114). Nhưng họ đã phải chịu trách nhiệm trước mặt Đức Giêhôva và sự đoán phạt của Ngài đã giáng trên họ.
CÁC KHẢI TƯỢNG VÀ HÀNH ĐỘNG
7:1-9:6 Hailey 90, 116-124
Đức Chúa Trời ban khải tượng để thúc giục dân sự hành động. Hai khải tượng đầu đã thúc giục Amốt cầu nguyện, và lời cầu nguyện của ông đã cứu Ysơraên khỏi các tai vạ ấy. Nhưng đã đến lúc sự đoán phạt đến và lời cầu nguyện không ngăn chận nó được nữa.
Những người thợ xây thường dùng một sợi dây chuẩn mực (sợi dây có cột vật nặng) để ngắm xem bức tường đã thẳng đứng chưa, thẳng góc với nền nhà chưa. Nếu bức tường bị lệch họ phải sửa lại hoặc kéo sập nó xuống. Đức Chúa Trời xét đoán Ysơraên theo các tiêu chuẩn của Lời Ngài. Nếu Ysơraên không để Đức Chúa Trời sửa chữa, Ngài sẽ phải phá sập nó.
Amaxia minh họa hoàn hảo nguyên tắc dây chuẩn mực nầy và việc dân sự đã chín mùi cho sự đoán phạt (như trong khải tượng kế tiếp về trái chín). Sự chối bỏ sứ điệp Đức Chúa Trời của ông ta và việc sứ giả đã đóng ấn sự hủy diệt của ông. Tôn giáo đồi bại mà ông là một thầy tế lễ ở tại Bêtên phải bị hủy diệt cùng với dân tộc nầy.
28. Ghép cặp mỗi khải tượng (phải) với ý nghĩa của nó và hành động của Amốt để đáp ứng trước khải tượng (trái).
…a Lời công bố và cảnh cáo
…b Dân tộc bội đạo bị hủy diệt
…c Thời điểm dành cho sự đoán phạt của Đức Chúa Trời
…d Kêu gọi sự ăn năn và vâng lời
…e Phương thức đoán phạt khả thi
…f Cầu nguyện
…g Đời sống được đo theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời

NƯỚC CỦA ĐẤNG MÊSIA
AmAm 9:7-15 Hailey 90-91, 124-126
Tám câu cuối của Amốt là lời ghi nhận về sự chiến thắng. Đấng phán xét các dân sàng sảy Ysơraên qua sự lưu đày và thiêu hủy trấu, vỏ, nhưng Ngài không làm mất đi một hạt lúa mì nào. Ngài giữ lại một dân sót để đưa họ trở về từ cuộc lưu đày. Ngài khôi phục quyền cai trị của Đavít dưới thời Đấng Christ, con cháu của Đavít. Các thành được xây lại, và Đức Chúa Trời ban phước cho đất bằng sự màu mỡ và thịnh vượng vô cùng.
Các lời tiên tri nầy, giống như nhiều lời tiên tri khác, có một sự ứng nghiệm gần (một dân sót trở về từ cuộc lưu đày), một sự ứng nghiệm xa hơn (trong nước của Đấng Christ, Cong Cv 15:14-18), và một phần nữa vẫn còn trong tương lai theo nghĩa đen thuộc sự trị vì một ngàn năm của Đấng Christ. Theo cách nhìn nầy tôi không đồng ý với Hailey, ông cảm thấy các lời tiên tri chỉ mang tính thuộc linh. Tuy nhiên, chúng ta chứng kiến sự khôi phục của Ysơraên với tư cách một quốc gia sau nhiều thế kỷ bị tản lạc giữa các dân. Đây há không phải một sự báo trước về thời kỳ vinh hiển khi Đấng Mêsia sẽ trị vì trên đất và Ysơraên sẽ không còn bị nhổ khỏi đất họ nữa sao (câu 15)?
29. Liệt kê năm điều khích lệ mà Amốt đã nhìn thấy về tương lai của Ysơraên.
30. Các sự kiện gì trong AmAm 9:11-15Gio Ge 3:21 đòi hỏi phải có một sự ứng nghiệm trong tương lai vượt trên những điều kiện sống trong thời Chúa Jêsus trên đất hoặc sự ứng nghiệm thuộc linh hiện tại?

ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC MẶC KHẢI QUA AMỐT
Tôi mong việc học tập sách Amốt nầy giúp bạn hiểu rõ hơn về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và hiểu được sự đáng sợ của tội lỗi là dường nào. Chúng ta đã hiểu vì sao Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình phải hình phạt tội lỗi. Đồng thời, Amốt đã cho chúng ta sứ điệp về sự ăn năn và lòng thương xót của Đức Chúa Trời là điều phải được rao giảng và dạy dỗ cho thế hệ chúng ta.
31. Ôn lại biểu đồ mẫu trong Bài 2 (Khung 2.7) rồi hoàn tất biểu đồ dưới đây dành cho sách Amốt (Khung 5.8) theo như khuôn mẫu nầy.

Bài Tập Tự Trắc Nghiệm

CÂU LỰA CHỌN . Khoanh tròn mẫu tự đứng trước câu trả lời đúng nhất của mỗi câu hỏi.
1. Điều nào sau đây KHÔNG đúng về Amốt?
a) Quê hương: Thêcôa, ở tại Giuđa.
b) Nghề nghiệp: Thầy tế lễ.
c) Nơi thi hành chức vụ: Ysơraên.
d) Sứ điệp: Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời về những bất công trong xã hội.
e) Vua của ông là Giêrôbôam II.
2. Niên đại nào dưới đây là niên đại gần đúng của sách Amốt.
a) 575 T.C.
b) 655 T.C.
c) 755 T.C.
d) 865 T.C.
3. Amốt được mô tả là một trong những
a) Nhà cải chánh vĩ đại đầu tiên.
b) Nhà tiên tri thật đầu tiên.
c) Nhà tiên tri đầu tiên dự báo về Đấng Mêsia.
d) Tiên tri đầu tiên của Ysơraên.
4. Điều nào sau đây dẫn đến các điều khác?
a) Bại hoại về đạo đức.
b) Bất công trong xã hội.
c) Bại hoại về chính trị.
d) Bại hoại về tôn giáo.
5. Hậu quả của sự bại hoại hoàn toàn của Ysơraên là gì?
a) Một lời cảnh cáo đến từ Đức Chúa Trời.
b) Sự sụp đổ của quốc gia qua sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.
c) Ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời.
d) Sự hủy diệt hoàn toàn của quốc gia cùng mọi người dân của nó.
6. Điều nào dưới đây KHÔNG mô tả hoàn cảnh sống của Ysơraên vào lúc Amốt nói tiên tri?
a) Hết sức phồn thịnh.
b) Các nghi lễ tôn giáo.
c) Sự thờ phượng hết lòng.
d) Sự tập trung vào bản ngã.
7. Phân rẽ khỏi tội lỗi và tận hiến cho Chúa mô tả hai phương diện của
a) Sự thánh khiết.
b) Sự công bình.
c) Sự thờ phượng giả hình.
d) Sự tập trung vào bản ngã.
8. Điều nào sau đây mô tả cái cần thiết đối với sự thờ phượng thật và được Chúa chấp nhận?
a) Giữ những ngày thánh.
b) Tuân theo các nghi thức tôn giáo nhất định.
c) Vâng lời Chúa và yêu thương anh em.
d) Đi đến những nơi thánh.
9. Cụm từ “tội lỗi nó gấp ba gấp bốn lần” ám chỉ
a) Sự loại nghịch của ba hoặc bốn quốc gia.
b) Sự gian ác lớn đến nỗi đã vượt quá mọi giới hạn.
c) Ba hoặc bốn tội nặng nhất của các quốc gia.
d) Các mức độ thạnh nộ của Đức Chúa Trời phải giáng xuống qua sự đoán phạt.
10. Đức Chúa Trời hình phạt tội lỗi và ban thưởng cho sự vâng lời. Đó là hai phương diện của thuộc tánh nào sau đây của Ngài.
a) Toàn tri.
b) Thánh khiết.
c) Tha thứ.
d) Công bình.
11. Ysơraên bị đoán phạt bởi bảng liệt kê tội lỗi nào sau đây?
a) Bán kẻ nghèo, vô luân, thờ hình tượng.
b) Đốt các hài cốt của vua Êđôm.
c) Hung ác đối với dân Galaát.
d) Buôn nô lệ và bội giao ước.
12. Đức Chúa Trời biện luận với Ysơraên qua tiên tri Amốt bằng cách nhấn mạnh đến luật nhân quả, minh họa lẽ thật nào sau đây về Đức Chúa Trời?
a) Đức Chúa Trời có một tuyển dân là dân mà Ngài sẽ giải phóng họ khỏi mọi điều ác.
b) Lòng thương xót của Đức Chúa Trời mâu thuẫn với sự công bình của Ngài.
c) Đức Chúa Trời bởi lòng thương xót cảnh cáo dân sự về sự đoán phạt và ban cho họ cơ hội để ăn năn.
d) Sự công bình của Đức Chúa Trời đòi buộc Ngài phải cư xử với dân sự theo cách họ đáng bị đối xử.
13. Sự kêu gọi thánh khiết của Chúa nhấn mạnh rằng những ai tìm kiếm Chúa và ghét bỏ điều ác sẽ
a) Không bị cám dỗ.
b) Được sống.
c) Chết mất.
d) Hưởng sự phồn thịnh.
14. Khải tượng nào sau đây tượng trưng cuộc đời của chúng ta được đo bởi các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời?
a) Cào cào.
b) Lửa.
c) Trái chín.
d) Dây chuẩn mực
e) Đền thờ đổ nát.

Giải Đáp Các Câu Hỏi Của Bài Học

16 a Êsau là anh của Giacốp. Con cháu của 2 anh em là Êđôm và Ysơraên, là hai dân tộc anh em. Môáp và Ammôn là các con trai của Lót, cháu của Ápraham.
b Êđôm.
c Tôi nghĩ rằng họ cảm thấy Đức Chúa Trời đã làm đúng khi hình phạt các kẻ thù của họ.
d Sợ hãi nếu Đức Chúa Trời đã đoán phạt Giuđa, thì Ngài cũng sẽ đoán phạt họ vì cùng các tội lỗi như nhau.
1. Như là một trong những nhà cách mạng vĩ đại đầu tiên.
17. Có lẽ để chứng tỏ Ysơraên là nhiều tội lỗi hơn hết thảy và vì cớ Amốt đang rao truyền cho Ysơraên để chứng minh tội lỗi của họ và việc Đức Chúa Trời phải trừng phạt họ.
2 b) Bại hoại.
18. a) Ngài cảnh cáo dân sự trước khi giáng sự đoán phạt.
3. Có khuynh hướng hướng về sự tin kính Chúa.
19. Về sự công bình, ngày nay một người có thể trông đợi Đức Chúa Trời hành động như Ngài đã hành động lúc ấy.
4. Amốt là một người lao động vất vả, tin kính Chúa và công bình; còn Ysơraên là dân hoàn toàn bại hoại.
20. a Đó chính là một sự cảnh cáo cho họ về cách Đức Chúa Trời hình phạt tội lỗi.
b Asyri.
c Đối xử với các dân tộc khác như vậy.
5. Trong AmAm 7:1-6 Amốt bày tỏ thái độ thương xót đối với Ysơraên khi ông nài xin Chúa đừng hủy diệt họ.
21. c) Một số rất ít dân sót hoặc một phần của Samari sẽ được cứu.
6 b) Họ nhắm mắt làm ngơ trước những đau khổ và thiếu thốn của kẻ nghèo.
22 b) Cả hai điều trên đều cho thấy thái độ của dân sự coi mình là trung tâm một cách quá mấu.
7. Việc thờ bò vàng và thờ Baanh đã bị đưa vào và trộn lẫn với sự thờ phượng Đức Chúa Trời.
23. Đói kém, hạn hán, gió nóng và sâu lúa, châu chấu và ôn dịch, sự lật đổ và đốt phá các thành.
8. Bước 1: Sự bại hoại về tôn giáo.
Bước 2: Sự bại hoại về đạo đức, chính trị và sự bất công trong xã hội.
Bước 3: Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời và sự sụp đổ của dân tộc.
24 a) Một hình phạt tồi tệ hơn các lần trước nhiều.
9. Sự bại hoại về tôn giáo luôn dẫn đến sự bại hoại về đạo đức và chính trị cùng những bất công trong xã hội, dẫn đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Những điều kiện sống tương tự như thế sẽ dẫn đến các hậu quả tương tự trong bất cứ nền văn minh nào.
25 c) Toàn năng.
10 b) Sử dụng một loạt các câu lặp lại.
d) Sử dụng các khải tượng, các câu hỏi lý luận và những sự minh họa.
26. Amốt đau buồn trước tội lỗi của dân sự và muốn họ ăn năn, trong khi Giôna muốn dân sự nghe ông rao truyền phải bị trừng phạt. Chúng ta hãy như Amốt, có lòng thương xót đối với tội nhân.
11. b, c, d là các kết luận đúng.
27. a Sống.
b Chết.
c Tối tăm, giờ kinh khiếp.
12. Phân rẽ khỏi tội lỗi và tận hiến cho Chúa.
28 a 4) Trái chín 5) đền thờ bị đổ nát.
b 5) Đền thờ bị đổ nát.
c 4) Trái chín.
d 3) Dây chuẩn mực
e 1) Cào cào 2) Lửa.
f 1) Cào cào 2) Lửa.
g 3) Dây dọi.
13. Đức Chúa Trời hình phạt tội lỗi và thưởng cho ai công bình hoặc vâng lời.
29. Bất cứ năm điều nào sau đây: Dân sót được cứu, dân lưu đày trở về, đất màu mỡ, nước của Đavít, các thành được xây; phần của Ysơraên trong nước Đức Chúa Trời, Ysơraên không bao giờ lại bị nhổ nữa.
15
a 6) Môáp.
b 1) Đamách 5) Ammôn
c 7) Giuđa
d 4) Êđôm
e 8) Ysơraên
f 2) Gaxa
g 3) Tyrơ
30. Ysơraên không bao giờ lại bị nhổ nữa. Giêrusalem không bao giờ lại bị dân ngoại xâm lăng nữa.
14 a Sự gian ác mỗi năm lại gia tăng.
b Tội lỗi lặp lại và chất chứa.
c Sự nhân bội các tội lỗi của họ.
d Cái chén của tội ác (tội lỗi) đã đầy đến nỗi tràn.
31. Các câu trả lời của bạn phải giống với những câu trong biểu đồ nầy.

ÔSÊ – NHÀ TIÊN TRI CỦA TÌNH YÊU

Việc học sách Amốt đã cho bạn một nền tảng tốt để hiểu được sứ điệp của sách Ôsê. Amốt và Ôsê là những người đồng thời, và cả hai đều rao giảng ở tại Ysơraên, tìm cách đưa nước phía Bắc trở về với Đức Chúa Trời. Cả hai đều nói về cơn giận của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lỗi và thể nào, bởi sự công bình của Ngài, Ngài phải hình phạt tội lỗi. Song họ nhấn mạnh đến những điểm khác nhau. Amốt đặc biệt nói đến tội lỗi giữa con người với con người. Còn sứ điệp của Ôsê là tội lỗi của con người nghịch cùng Đức Chúa Trời.
Amốt chú trọng đến sự công chính; Ôsê thì nhấn mạnh về tình yêu. Amốt mạnh mẽ tố cáo những bất công trong xã hội; kẻ giàu ức hiếp người nghèo, lừa đảo, hối lộ, bạo hành, thiếu lòng thương xót, chè chén say sưa, và sống trong sự xa xỉ giữa lúc người khác thiếu các thứ cần yếu của cuộc sống. Ôsê cũng nhận biết tình trạng tương tự, nhưng đó không phải là đề tài chính của ông khi ông rao giảng nghịch cùng tội lỗi. Mà ông chỉ ra tội lỗi vốn là nguồn gốc của mọi tội khác, tức là tội xây bỏ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã yêu Ysơraên bất chấp sự bội bạc của họ và trông mong họ trở về cùng Ngài.
Không sách nào trong Cựu ước cho chúng ta cái nhìn sâu xa hơn vào chính tấm lòng của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ cảm thấy cuộc vật lộn giữa sự công bằng và tình yêu thương. Bạn sẽ ý thức lòng thương xót và đau buồn của Đức Chúa Trời khi Ngài phải hình phạt tội lỗi của dân sự Ngài, và lòng mong mỏi của Ngài để họ từ bỏ hình tượng mà trở lại cùng Ngài. Mọi điều đó đến với chúng ta cách rõ ràng là nhờ Ôsê đã kinh nghiệm ở một mức độ nào đó sự thất vọng tương tự trong tình yêu. Ông rao giảng với một tấm lòng bị tan vỡ. Nguyện Chúa cho trong khi học tập, chúng ta cũng đầy lòng thương cảm của Chúa đối với một thế giới hư mất!

Giới Thiệu Ôsê
Niên đại và Tác Giả
Bối Cảnh Lịch Sử
Tính Độc Đáo và Sứ Điệp Trọng Tâm
Tình Yêu của Đức Chúa Trời đối với những Kẻ Tái Phạm
Gia đình của Ôsê và Ysơraên
Sự Kiện Cáo của Đức Chúa Trời nghịch cùng Ysơraên
Cảnh Cáo Giuđa và Ysơraên
Một Mùa Gặt Phải Được Gặt
Đắc Thắng của Tình Yêu Qua Sự Cứu Chuộc
Đức Chúa Trời Được Mặc Khải Qua Ôsê.

Khi học xong bài nầy, bạn sẽ:
• So sánh những điều kiện sống trong thời Ôsê với các điều kiện sống của thế giới ngày nay và ứng dụng giải pháp của Ôsê cho tình trạng hiện nay.
• So sánh tính độc đáo và sứ điệp của sách Ôsê với các sách tiên tri khác mà bạn đã học.
• Chứng tỏ các quy luật của mùa gặt như đã được bày tỏ qua sứ điệp của Ôsê dành cho Ysơraên có thể được áp dụng như thế nào cho họ và cho chúng ta.
• Thảo luận sự cân bằng giữa tình yêu và sự công chính qua cách Đức Chúa Trời liên hệ với các tội nhân và cách chúng ta có thể áp dụng điều nầy vào chức vụ hầu việc Chúa của mình.

 1. Đọc hết sách Ôsê, sau đó đọc trở lại và đọc Hailey từ trang 127-185 theo quy trình được yêu cầu trong phần khai triển bài học.
  2. Học tập bài học theo khuôn mẫu học tập đã cho trong Bài 1. Trả lời tất cả các câu hỏi của bài học và kiểm lại các câu trả lời của bạn.
  3. Bảo đảm phải tìm lời định nghĩa của các từ then chốt, và bất cứ từ nào khác mới lạ đối với bạn. Điều đó sẽ giúp bạn hiểu điều mình đang học.
  4. Làm bài tập tự trắc nghiệm ở cuối bài học, và kiểm tra cẩn thận các câu trả lời của bạn với phần giải đáp cho sẵn trong tập học viên. Ôn lại bất cứ chỗ nào bạn trả lời chưa đúng.

tà dâm
ám sát
ô uế
suy đồi
đáng khinh
bóc lột

GIỚI THIỆU SÁCH ÔSÊ
Hailey 127-135
Niên Đại và Tác Giả
OsHs 1:1 Hailey 127-129
Không thể nào xác định dứt khoát niên đại các tác phẩm của Ôsê, nhưng ông phải mất nhiều năm để hoàn tất những tác phẩm này. Từ Ôxia cho đến đời trị vì của Êxêchia (Ôsê 1;1). Thời gian nầy có thể hơn nửa thế kỷ. Nhưng Ôsê có lẽ đã bắt đầu viết vào khoảng năm 750 T.C sau chức vụ của Amốt chừng năm năm, và tiếp tục viết các phần của sách Ôsê trong khi ông giảng truyền các lẽ thật trong sách. Hầu hết các sứ điệp dường như có trước sự kiện phu tù của Samari vào năm 722 T.C và vì thế chúng ta có các niên đại được đề xuất từ năm 750-725 T.C (Hailey trang 129). Chức vụ của Ôsê và phần chót của sách có lẽ là muộn hơn, trong đời trị vì của Êxêchia như đã được cho thấy trong 1:1.
Người ta vẫn thường tin rằng Ôsê là người bản xứ của nước Ysơraên phía Bắc. Ông có thể đã lớn lên trong vùng Samari nơi ông rao giảng. Một số các học giả Kinh Thánh cho rằng ông là một thành viên thuộc chức vụ tế lễ, dựa trên nhiều lời ám chỉ của ông về các thầy tế lễ. Tuy nhiên, có thể ông là một thầy tế lễ của tôn giáo đã bị bóp méo của nước phía Bắc. Như vậy, nếu ông là một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời trong khoảng thời gian đó, thì các phận sự về chức tế lễ của ông sẽ phải ở Giêrusalem, chứ không phải ở Ysơraên.
Chúng ta thấy Ôsê rất quen thuộc với lịch sử Ysơraên cùng các điều kiện sống thời bấy giờ. Đức Chúa Trời đã sử dụng sự am tường nầy khi Ngài cảm động Ôsê để tỏ cho dân chúng sự cứu chuộc. Sự cứu chuộc là một trong các chủ đề lớn của sứ điệp Ôsê. Ngay cả tên ông ta cũng có nghĩa là sự cứu chuộc.
Ôsê có nhiều nỗi thất vọng, nào là trong đời sống gia đình của mình, trong chức vụ hầu việc Chúa, và trong tình trạng ngày càng suy thoái của đất nước mình. Ông đau buồn vì người vợ ngày càng không chung thủy của mình. Dân tộc ông chối bỏ sứ điệp của ông, nhạo báng ông, gọi ông là kẻ dại dột và lao mình vào con đường hủy diệt.
Nhưng chính sự khước từ ấy ở tại gia đình và giữa vòng dân chúng đã làm cho Ôsê trở thành một gương mẫu sống của tình yêu Đức Chúa Trời. Sứ điệp cứu rỗi của ông giảng truyền thấm đượm lòng thương xót của Đức Chúa Trời đã tuôn chảy qua đời sống ông . Ôsê đã bày tỏ tình yêu ấy đối với dân sự mình và qua sự tha thứ và sự phục hồi của vợ mình, người đã từng không chung thủy với ông. Ông không chỉ giảng về tình yêu; mà ông còn bày tỏ điều đó trong đời sống mình. Bi kịch của Ôsê trong gia đình ông đã cho ông một sự hiểu biết sâu xa hơn về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho dân Ysơraên bất trung, và cảm thương hơn đối với người dân trong xứ sở mình.
1. Viết chữ G vào khoảng trống nếu đó là đặc điểm giống nhau của Amốt và Ôsê được mô tả. Viết chữ K nếu đặc điểm mô tả Ôsê khác với đặc điểm của Amốt.
…a Có một cái nhìn tôn cao Đức Giêhôva.
…b Rao giảng một sứ điệp đồng cảm và yêu thương.
…c Nhấn mạnh tình yêu của Đức Chúa Trời đòi buộc sự đoán phạt.
….d Coi Ysơraên là dân sự của Đức Chúa Trời.
….e Biết Ysơraên sẽ bị đoán phạt và bị hủy diệt.
…..f Có sự hiểu nhận bén nhạy về các tình huống tôn giáo, xã hội và chính trị vào thời đó.
.. .g Có từng trãi gia đình riêng tương ứng với kinh nghiệm của Đức Chúa Trời với Ysơraên.
….h Có chức vụ tiên tri được ký thuật đã trãi dài suốt một số năm.
2. Chúng ta có dấu hiệu nào trong sách Ôsê cho thấy niên đại sách bao gồm trong quãng thời gian xa từ 750-725 T.C?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. So sánh bi kịch cá nhân của Ôsê với tình trạng của Ysơraên.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bối Cảnh Lịch Sử
ĐỜI TRỊ VÌ CỦA CÁC VUA YSƠRAÊN
IIVua 2V 14:1-18:37
Giêrôbôam II 41 năm chết
Con trai: Xachari 6 tháng bị giết
Salum 1 tháng bị giết
Phênahem 10 năm chết
Con trai: Phêcahia 2 năm bị giết
Phêca 20 năm bị giết
Ôsê 9 năm tù binh
Kết thúc của dân tộc bị đày qua Asyri

Phần nghiên cứu của chúng ta về sách Amốt đã cho chúng ta biết nhiều về sự bại hoại thuộc linh trong nước Ysơraên. Khi con người không chịu trở về cùng Đức Chúa Trời, thì các tình huống ngày càng tồi tệ hơn.
Ôsê bắt đầu chức vụ dưới thời kỳ hưng thịnh của Giêrôbôam II và tiếp tục chức vụ ấy trong một giai đoạn mà các bất ổn và biến động về mặt chính trị ngày càng gia tăng. Thay vì trở lại cùng Đức Chúa Trời để tìm giải pháp cho các nan đề của đất nước, dân chúng lại trở nên hung hãn, ám sát các vua và dấy lên hết cuộc cách mạng nầy đến cuộc cách mạng kia. Nhưng các tình huống lại càng xấu đi thay vì khá hơn.
Tiếclaphilêse, vua Asyri đã chinh phục được các xứ sở thuộc vùng Trung Đông và đã mở rộng đế quốc của mình xuống đất Êdíptô. Các nước bị chinh phục phải nộp thuế nặng cho Asyri. Syri và Ysơraên quyết định đánh Giuđa vì Giuđa không chịu liên kết với họ trong cuộc nổi dậy chống Asyri. Sau đó vua Ôsê đã ngưng cống thuế và yêu cầu Êdíptô liên kết với Ysơraên để ly khai khỏi Asyri. Điều đó đã dẫn đến việc Asyri đem quân đi xâm lược Ysơraên, nước Ysơraên sụp đổ, nhà vua bị cầm tù và dân Ysơraên bị đày sang Asyri như lời các tiên tri đã báo trước.
Trong thời kỳ nầy, Giuđa cũng đã trở nên ô uế bởi sự thờ hình tượng Ysơraên. Một số người thậm chí đã dâng con họ làm tế lễ cho các hình tượng. Điều nầy giải thích cho tính cấp bách của các sứ điệp mà Đức Chúa Trời truyền cho cả Giuđa lẫn Ysơraên qua Ôsê và các tiên tri khác. Chỉ cuộc phục hưng tại Giuđa dưới thời Êxêchia mới cứu được nước phía Nam khỏi số phận của nước Ysơraên phía Bắc.
4. Đọc Hailey 129-131. Khoanh tròn mẫu tự của câu nào mô tả tôn giáo của nước Ysơraên phía Bắc và những hậu quả của nó trong thời Ôsê.
a. Hầu hết dân chúng giữ sự thờ phượng Đức Giêhôva thật sự.
b. Việc thờ bò con trộn lẫn với hình thức máy móc của việc thờ Đức Giêhôva.
c. Nương cậy vào quyền năng của Đức Giêhôva khi đối diện với các xung đột về mặt chính trị.
d. Các thầy tế lễ đồi bại liên hiệp với các tiên tri giả.
e. Thờ thần Baanh.
f. Sự bất trung dẫn đến sự nổi loạn chống lại giới cầm quyền.
Có sự giống nhau giữa tính cấp bách của sứ điệp Ôsê cho Ysơraên với tính cấp bách của sứ điệp chúng ta dành cho thế giới ngày nay, Ôsê đang rao ra cho Ysơraên lời kêu gọi cuối cùng của Đức Chúa Trời trước khi cơn đoán phạt giáng xuống. Tôi tin rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ của sự kêu gọi cuối cùng mà Đức Chúa Trời dành cho thế giới trước lúc xảy đến sự phán xét cuối cùng của Cơn Đại Nạn.
Tính Độc Đáo và Sứ Điệp Trọng Tâm
Khi đối chiếu các sách tiểu tiên tri, chúng ta khám phá một số đặc điểm độc đáo của sách Ôsê. Đây là sách dài nhất, dài hơn cả Xachari một chút. Các sứ điệp của Ôsê có lẽ được ban rao suốt thời gian dài nhất. Sách Ôsê cho chúng ta biết về đời sống gia đình của tác giả nhiều hơn bất cứ sách nào khác, và cho chúng ta thấy hình ảnh hiền từ hơn hết của tình yêu Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài. Sách sử dụng chính kinh nghiệm của tác giả như là một sự minh họa về tình yêu cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Hailey nói rằng “chìa khóa đích thực để hiểu sách Ôsê là sự giống nhau giữa từng trải của Ôsê với Gôme và kinh nghiệm của Đức Giêhôva với dân Ysơraên” (trang 128). Nét đặc sắc của nó là tình cảm sâu đậm với sự xung đột giữa tình yêu và sự công chính.
Ôsê được coi là vị tiên tri của tình yêu. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho một dân tộc loạn nghịch, bất trung là chủ đề chính của sách. Nhưng đồng thời Ôsê cũng cảnh cáo về sự đoán phạt sắp xảy đến mà chỉ có thể ngăn chận được bằng cách trở lại cùng Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi Ngài cung ứng.
Khi bàn về đề tài tình yêu trong sứ điệp của Ôsê, chúng ta phải ghi nhớ ba lẽ thật sau đây:
1. Tình yêu của Đức Chúa Trời là nền tảng của giao ước Ngài với Ysơraên.
2. Tình yêu của Đức Chúa Trời là giải pháp của Ngài cho nan đề của sự bội ước.
3. Sự thành tín của Đức Chúa Trời là lẽ thật mà tình yêu Ngài đã công bố.
Tình yêu ấy của Đức Chúa Trời đã đem lại sự tha thứ và một đời sống mới cho những ai tiếp nhận tình yêu đó. Nhưng tình yêu không loại trừ một sự thật, đó là, để đồng đi với Chúa, con người phải từ bỏ tội lỗi của mình và bước đi trong sự thánh khiết.
Ôsê đã nói rõ trong sứ điệp của ông rằng sự đoán phạt sẽ giáng trên Ysơraên tội lỗi, nhưng Ysơraên sẽ không bao giờ bị hủy diệt với tư cách một con người. Đức Chúa Trời sẽ dùng những phương cách nhất định để sửa phạt Ysơraên và đem họ trở lại với Ngài. 11:8-9 cho chúng ta thấy sự yêu thương đậm đà và sự dịu dàng của lòng thương xót Đức Chúa Trời đối cùng Ysơraên. Ngài không muốn tiêu diệt dân sự Ngài. Ysơraên sẽ phải chịu nhiều đau khổ, nhưng những điều đó giáng xuống để đưa họ trở lại với Đức Chúa Trời (5:15).
5. Hãy giải thích vì sao Đức Chúa Trời yêu thương lại chọn việc đem đau khổ và sự đoán phạt đến trên những người không giữ trung tín trong sự giao ước của họ với Ngài.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Hai chủ đề chính của sách Ôsê là:
a……………………………………………………………………………………………….của Đức Chúa Trời.
b……………………………………………………………………………………………………………..của Ngài.
7. Mối tương quan giao ước mật thiết giữa Đức Chúa Trời và Ysơraên được Ôsê so sánh với hai mối quan hệ gia đình. Hãy kể ra (Hailey trang 132).
a…………………………………………………………………………………………………………………………….
b…………………………………………………………………………………………………………………………….
TÌNH YÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VỚI NHỮNG KẺ TÁI PHẠM
1:1-10:15 Hailey 132-172
Gia đình Ôsê và Ysơraên
1:1-3:5 Hailey 132-133; 135-147
Các mục sư và các nhân sự Cơ Đốc học tập sách Ôsê từng chương một cần ghi nhớ những lẽ thật thuộc linh trong sách để có thể sử dụng trong công việc của Đức Chúa Trời. Hãy tìm những sự dạy dỗ về
1. Sự hiểu biết đúng đắn về Chúa.
2. Tính chất của sự vi phạm luật lệ thánh của Đức Chúa Trời.
3. Sự ăn năn theo Kinh Thánh.
4. Tình yêu thánh khiết của Đức Chúa Trời.
5. Sự tha thứ từ Đức Chúa Trời.
Một số các học giả Kinh Thánh nói rằng lời làm chứng của Ôsê về đời sống gia đình ông chỉ là một sự ngụ ý, tức là một câu chuyện ông đặt ra để làm sáng tỏ một lẽ thật chứ không phải là một sự kiện có thật. Nhưng các ngụ ngôn trong Kinh Thánh thì không bao gồm các tên người. Mà Ôsê thì nêu tên của vợ ông, bố vợ và ba người con. Đây là một câu chuyện thật mà hơn 2.500 năm qua đã dạy dỗ các con cái Chúa về tình yêu Ngài dành cho họ.
Hầu hết các học giả đều giải thích lời nhắc đến Gôme là “người vợ tà dâm” trong 1:2 theo một trong hai cách sau: 1) một người đã quen với các tiêu chuẩn đạo đức buông tuồng của một sứ sở nơi tệ nạn mại dâm vốn là một phần của các nghi thức tôn giáo trong sự thờ hình tượng; hoặc 2) Một người vợ về sau đã không còn chung thủy. Được nuôi dưỡng trong bầu không khí tội lỗi, bà ta đã bị cám dỗ để tiếp nhận các tình nhân khác nữa ngoài chồng mình.
Có thể Gôme không phải là một con người vô luân khi Ôsê cưới nàng. Tuy nhiên, nàng khiến chúng ta nhớ đến việc Đức Chúa Trời đã chọn Ysơraên và chúng ta, không phải vì chúng ta tốt lành thế nào nhưng vì Ngài đã yêu chúng ta và thấy chúng ta có thể trở nên con người thế nào khi liên hiệp với Ngài. Cuộc hôn nhân của Ôsê với Gôme, tội lỗi của Gôme, tên các con của họ, sự phân ly của họ, sự mua chuộc và phục hồi Gôme, hết thảy đều nói lên những biến cố khác nhau trong lịch sử Ysơraên và có các ứng dụng cho chúng ta ngày nay. Nghiên cứu khung 6.3 khi bạn xem xét phần yêu cầu đọc dành cho phần nầy.
Đức Chúa Trời truyền cho Ôsê tên để đặt cho các con ông và lý do vì sao phải gọi như vậy. Tên của chúng sẽ là một sự nhắc nhở không ngừng về sứ điệp của Đức Chúa Trời dành cho Ysơraên. Con trai thứ nhất của Ôsê là Gítrêên sẽ là một sự nhắc nhở về thành Gítrêên và cuộc tàn sát tại đó khi Giêhu lên làm vua. Khi ấy Đức Chúa Trời đã phán cùng Giêhu rằng dòng dõi ông đến đời thứ tư sẽ chiếm giữ ngôi vua Giêrôbôam II, cháu trai của ông là đời thứ ba và đã có thời gian trị vì lâu dài và hưng thịnh. Nhưng với Xachari con trai ông, giờ đã đến để ứng nghiệm lời tiên tri trong IIVua 2V 10:30, Xachari chỉ cai trị trong sáu tháng và bị ám sát. Nhưng Gítrêên cũng đã có một sứ điệp vui mừng hơn, đó là “Đức Chúa Trời trồng”. Mặc dù Ysơraên phải bị lưu đày, Đức Chúa Trời sẽ đưa dân Ngài trở về đó và lại trồng họ trong xứ của họ.
Tên của những người con ngoài giá thú của Gôme là Ruhama và Lôammi, luôn nhắc nhở Gôme về tội lỗi của bà phạm với chồng mình, và nhắc nhở Ysơraên về việc bội các lời thề cùng Đức Chúa Trời. Theo luật pháp, hình phạt của tội gian dâm là sự chết. Nhưng Ôsê đã yêu Gôme như Đức Chúa Trời yêu Ysơraên. Cả Gôme lẫn Ysơraên đều được ban cho thời gian và cơ hội để thay đổi đường lối của mình, song không ai ăn năn. Sự phân rẽ và ly dị đã đến với cả hai. Mỗi người đều phải học biết việc không còn sự bảo vệ của “người chồng của họ” là như thế nào.
8. Theo Hailey điều nào sau đây minh họa cho tội làm điều Chúa truyền nhưng với những động cơ sai trái?
a) Gôme.
b) Lôruhama.
c) Giêhu.
d) Gítrêên.
9. Ôsê đoạn 2 là một bài thơ đẹp, có lẽ là một bài hát. Hãy đọc nó và lời chú giải của Hailey về khúc Kinh Thánh đó, rồi trả lời các câu hỏi sau.
a. Ai là các “bạn tình” mà Ysơraên đã đi theo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Điều gì Đức Chúa Trời đã ban cho Ysơraên nhưng Ngài sắp sửa cất đi?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
c. Cuối cùng Ysơraên đã nhận ra điều gì (câu 7)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
d. Điều gì sẽ là kinh nghiệm của Ysơraên về mặt tâm linh trong nơi “sa mạc” hoặc trong cuộc lưu đày (câu 14-23)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Qua sách Ôsê chúng ta thấy được những lẽ thật lớn lao về việc Đức Chúa Trời giải bày Chính Mình Ngài cho chúng ta qua những từng trãi của chúng ta. Nỗi đau buồn của Ôsê vì tội lỗi của Gôme và việc bà phân ly khỏi ông giúp ông hiểu được nỗi đau buồn của Đức Chúa Trời trước tội lỗi của Ysơraên. Nhiều lúc chúng ta phải học biết Chúa cách mới mẻ qua sự chịu khổ. Gôme và Ysơraên đã phải ăn trái đắng của chính tội lỗi bướng bỉnh của họ trước khi có thể hưởng nhận sự ngọt ngào của tình yêu thật và sự tha thứ.

Những tình nhân của Gôme đã không chăm lo gì cho bà cả. Bà trở thành một phụ nữ mại dâm và cuối cùng bị đem bán như một nô lệ. Ôsê đã tìm kiếm Gôme, dầu bà đáng khinh vì đã trở thành người đàn bà như thế, bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho ông một tình yêu lớn đối với vợ mình và Ngài đã phán bảo ông điều phải làm. Ôsê đã tìm thấy bà giữa chỗ chợ và đã trả một giá để chuộc bà khỏi cảnh nô lệ để bà lại được làm vợ ông trở lại. Cũng giống như Đức Chúa Trời đã chuộc Ysơraên cho chính Ngài, và “trong những ngày cuối cùng” Ysơraên sẽ trở lại trọn vẹn với Đức Chúa Trời (OsHs 3:5) và với Đấng Mêsia của họ, Con trai của Đavít. Sự ứng nghiệm sau cùng nầy sẽ xảy đến trong trận chiến Hạtmaghêđôn, khi Chúa Cứu Thế đến để lập sự cai trị theo nghĩa đen của Ngài trên thế gian, một sự trị vì mà chúng ta biết đến như là thời kỳ Thiên Hi Niên.
10. Nếu bạn đang rao giảng một sứ điệp dựa trên các đoạn nầy thì lẽ thật gì về Đức Chúa Trời và mối quan hệ của Ngài với chúng ta bạn sẽ giải tỏ qua mỗi điều sau đây?
a. Việc Ôsê chọn Gôme, người xuất thân từ lớp người thờ hình tượng, gian dâm.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Những người con ngoài giá thú của Gôme.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
c. Gôme lìa bỏ Ôsê và bị bán như một nô lệ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
d. Việc Ôsê mua Gôme và giao ước được làm mới lại của họ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sự Kiện Cáo của Đức Chúa Trời Nghịch Cùng Ysơraên
4:1-14 Hailey 133-134; 147-150
Trong Ôsê đoạn 1-3, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã được minh họa như một người chồng bị vợ mình cư xử xấu. Trong đoạn 4, Đức Chúa Trời đưa ra những lời buộc tội chính thức nghịch cùng Ysơraên. Giao ước hôn nhân của họ đã được đưa ra và được chấp nhận qua Mười Điều Răn ở tại Núi Sinai (XuXh 20:1-17). Nhưng bây giờ các đức hạnh cơ bản của Ysơraên, với tư cách một người vợ…chung thủy, yêu thương và nhìn biết Đức Chúa Trời đều đã biến mất. Không có mối tương quan bề trong nầy, các tội lỗi bên ngoài theo sau. Ysơraên đã phá hủy chi tiết của giao ước. OsHs 4:1 hàm ý rằng toàn bộ Mười Điều Răn đã bị vi phạm.
11. Đối chiếu bảng cáo tội Ysơraên của Đức Chúa Trời với Ôsê đoạn 4. Viết chữ K vào chỗ trống trước câu nào cho thấy những điều Ysơraên bị kém thiếu (không có) và chữ L trước những câu cho thấy họ đã làm.
…a Chối bỏ Đức Chúa Trời, sự hiểu biết và luật pháp.
…b Say rượu.
…c Gương tốt và sự dạy dỗ của các thầy tế lễ.
…d Tệ mại dâm.
…e Chung thủy, yêu thương.
…f Nhìn biết Đức Chúa Trời.
…g Rủa sả, nói dối, trộm cắp.
…h Sự thông biết và hiểu biết.
…i Giết người và tà dâm.
…j Thờ hình tượng.
…k Tham lam (các thầy tế lễ).
12. Ai là người phải chịu trách nhiệm vì các tội lỗi nghịch cùng Đức Chúa Trời đó, và vì sao? ………………………………………………………………………………………………………………………..
Thật là một hình ảnh đáng buồn về một dân tộc đã xây bỏ Đức Chúa Trời! Thay vì thương xót, lại có sự thù ghét, thay vì lẽ thật là sự giả dối; thay vì sự thông biết, lại là sự thiếu hiểu biết về Lời Đức Chúa Trời. Các tội ác bạo hành gia tăng gấp bội; con người đang bị giết chết. Ngay cả bản thân đất đai, cùng với tất cả những tạo vật của Đức Chúa Trời sống trong đó, đều đang chịu khổ vì những hậu quả của tội lỗi con người (4:3). Nguyên nhân cơ bản của những tai họa thiên nhiên, hạn hán sâu bệnh và đất cằn cỗi có thể truy nguyên từ tội lỗi của loài người; giải pháp cho mọi nguyên nhân gây cho “đất phải than khóc” là con người phải hoàn toàn trở về cùng Đức Chúa Trời (RoRm 8:22; 4:3; SaSt 3:17-18EsIs 35:1-10).
Đức Chúa Trời đưa ra một số lời buộc tội nghịch cùng các thầy tế lễ. Thay vì dạy dân sự các lẽ thật của Đức Chúa Trời, họ đã dẫn dắt dân sự đi sai lạc bằng gương xấu của họ và việc họ làm sai lệch đạo giáo. Họ ưa thích sự gian ác và bóc lột dân sự. Một số thậm chí còn là những kẻ giết người và ăn cướp (OsHs 6:9-10).
Các tội liên quan đến tình dục và sự say rượu đi chung với nhau trong các lời buộc tội của Chúa nghịch cùng Ysơraên. Say sưa và điếm đĩ đều là một phần trong các sinh hoạt thờ phượng các thần giả dối. Nạn mại dâm mang tính tôn giáo cũng là một phần của sự thờ hình tượng ở nhiều vùng trên thế giới suốt hàng ngàn năm. Vào thời của sứ đồ Phaolô, có cả ngàn nữ tư tế phục vụ cho mục đích nầy ở một trong số các ngôi đền của thành Côrinhtô. Khi con người lìa bỏ Đức Chúa Trời vì cuộc sống của mình họ trở nên suy đồi. Ysơraên đã phạm hết thảy những tội mà Đức Chúa Trời đã cáo buộc họ.
13. Những lời cáo buộc của Đức Chúa Trời nghịch cùng các thầy tế lễ cho bạn thấy gì về trách nhiệm của một người hầu việc Chúa?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cảnh Cáo Giuđa và Ysơraên
4:15-6:11 Hailey 133-134, 150-157
Giuđa đã có đền thờ của Đức Chúa Trời và chức vụ thầy tế lễ trong xứ mình. Giuđa vốn luôn là nước thuộc linh và trung tín hơn đối với Đức Chúa Trời so với nước phía Bắc với những hình thức thờ phượng sai lạc. Nhưng bây giờ cả Giuđa cũng đã trở nên vấy bẩn vì sự thờ hình tượng. Một số người đang đi đến Bêtên và Ginhganh để tham gia vào sự thờ hình tượng bò con vàng tại đó. Ôsê gọi Bêtên có nghĩa là “nhà Đức Chúa Trời”, Bếtaven hay là “nhà của sự gian ác hoặc hư không”. Điều nầy ám chỉ đến các hình tượng vô giá trị và việc nhờ cậy chúng để được cứu giúp là vô ích như thế nào.
Dân Giuđa và Ysơraên vào thời Cựu ước không theo chủ nghĩa vô thần, họ là những người hết sức mộ đạo. Hình tượng là tôn giáo nhưng không phải là sự cứu rỗi. Con người vốn có bổn tánh mộ đạo nhưng như thế chưa đủ. Con người cần phải tìm được Đức Chúa Trời qua sự ăn năn là điều đem lại sự cứu rỗi đích thực cho linh hồn. Những hình tượng bò con của Ysơraên là các đại biểu sai lạc về Chúa. Từ các dân tộc ngoại giáo họ cũng đã đưa tượng Baanh (các hình tượng của Baanh) với các hình thức thờ phượng dâm đãng, và Molóc một tôn giáo giả dối đòi buộc con người phải dâng sinh tế bằng các trẻ thơ.
14. Đọc lời bình luận của Hailey rồi trả lời các câu hỏi sau
a. Những điều đầu tiên Chúa cảnh cáo Giuđa là gì? (4:15, 17)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. Điều gì sẽ xảy ra nếu Giuđa không lưu ý lời cảnh cáo (5:5-15)?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
c. Sự ứng nghiệm hai lần của 5:14-15 là gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Theo bạn điều nào dưới đây mô tả đúng nhất những cảm nhận của Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài và sứ điệp của Ngài đối với họ trong Ôsê đoạn 6?
a) Nóng giận, không nhịn chịu và cảnh cáo rằng Ngài sẽ không dung chịu tội lỗi của họ nữa.
b) Buồn rầu, yêu thương và tha thứ.
c) Nhịn nhục, chịu đựng và sẵn sàng cho họ một cơ hội nữa.
d) Thất vọng vì sự ăn năn không thật lòng của họ.
Ôsê dùng tên Épraim để tượng trưng cho nước phía Bắc có lẽ vì Giêrôbôam I ra từ chi phái nầy. Ông đã dẫn dụ mười chi phái phân rẽ khỏi Giuđa và thành lập nước của riêng mình, để ông trở thành vua đầu tiên của nước ấy. Để ngăn không cho dân sự đến Giêrusalem thờ phượng trong đền thờ tại đó, ông đã dựng các đền thờ ở tại Bêtên và Đan, với những con bò vàng tượng trưng cho Đức Chúa Trời và toàn bộ hệ thống các thầy tế lễ các của lễ và các lễ hội (IVua 1V 12:25-33).
Khi Đức Chúa Trời phán “Épraim sa mê thần tượng; hãy để mặc nó” (OsHs 4:17), Ngài không nói rằng Épraim sẽ hư mất mãi mãi, Ngài chỉ cảnh cáo Giuđa đừng hòa nhập với Épraim trong sự thờ hình tượng của nó. Đó phải là sự phân rẽ khỏi tội lỗi. Phần còn lại của sách tỏ rõ rằng Épraim có thể trở lại với Đức Chúa Trời.
Từ Hybá dịch chữ “sa mê” trong câu “Épraim sa mê thần tượng” mang ý nghĩa “bị ở dưới, chịu dưới quyền lực của”. Ở đây có một sự cảnh cáo dành cho chúng ta ngày nay (ICo1Cr 10:18-22). Những người liên kết mình với các hình tượng bằng cách thờ lạy chúng là đang lìa khỏi Đức Chúa Trời, họ đang tự đặt mình dưới quyền kiểm soát của Satan hay ma quỷ là kẻ sẽ dẫn dụ họ vào các tội lỗi khác.
Trong đoạn 5 Ôsê trình bày việc Đức Chúa Trời kêu gọi các thầy tế lễ, dân chúng và nhà vua. Ngài tố cáo họ vì là bẫy và lưới ở tại Míchba và Thabô. Đây là các thành lũy quân sự của Ysơraên phía Bắc, nằm ở Đông và Tây sông Giôđanh, nơi các thầy tế lễ và hoàng gia đẩy mạnh sự thờ hình tượng. Truyền khẩu của người Dothái nói rằng các lính canh được bố trí tại đó trên con đường đến Giêrusalem để giết chết bất cứ ai trên con đường đến thờ phượng Đức Chúa Trời trong đền thờ Ngài tại đó (Cohen, trang 18).
Đoạn 5 cho chúng ta một cảm nhận về nhu cầu cấp bách để hành động tức khắc khi kèn cảnh báo đã được thổi và tiếng kêu chiến trận đã được vang lên (câu 8). Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sắp sửa giáng xuống trên Ysơraên lẫn Giuđa. Giống như một con sư tử kéo mồi của nó đi mất và cắn xé mồi, Đức Chúa Trời sắp sửa xé các dân tộc loạn nghịch nầy thành nhiều mảnh. Họ sẽ bị đem đi mất vào cảnh phu tù cho đến khi nào họ thú nhận tội lỗi mình và trở về với Chúa (OsHs 5:15).
Trong đoạn 6 chúng ta thấy rõ nỗi thống khổ của Đức Chúa Trời trong sự tranh chiến của Ngài giữa các đòi hỏi của sự công bình (tội lỗi phải bị trừng phạt) với tình yêu dành cho dân sự Ngài. Ôsê hiểu được sự tranh chiến ấy, và cảm động tình yêu Thiên Thượng, ông dịu dàng nài khuyên dân sự hãy trở về cùng Chúa để được chữa lành (câu 1-6).
6:6 là một câu chìa khóa mà bạn nên học thuộc và ứng dụng vào đời sống mình. Điều Chúa muốn nơi chúng ta là sự nhân từ và yêu thương khi đối xử với người khác và Ngài muốn chúng ta dành cho Ngài chỗ trước hết trong đời sống mình. Nếu không có hai điều đó (sự thương xót và nhìn biết Ngài), mọi hình thức thờ phượng của chúng ta cùng các của lễ đều vô ích, chỉ là một trò hề đối với sự thờ phượng thật.
16. Các câu nào sau đây là ĐÚNG liên quan đến sự cảnh cáo của Đức Chúa Trời đối với Giuđa Ysơraên (4:15-6:11)?
a. Cả Giuđa lẫn Ysơraên đều bị cảnh cáo về tội thờ hình tượng.
b. Việc bò vàng tượng trưng cho Đức Chúa Trời ở tại Ysơraên đã làm cho dân sự có thể vâng giữ các luật lệ của Chúa liên quan đến các của lễ trong sự thờ phượng.
c. Giuđa được truyền dạy phải học tập và rút ra sự cảnh báo từ các sai phạm của Ysơraên.
d. Ysơraên đã đi quá xa trong sự gian ác của họ đến nỗi sẽ bị diệt vong hoàn toàn.
e. Sự hủy diệt sẽ đến trên Ysơraên từ bên ngoài và từ bên trong.
f. Sự đoán phạt vẫn có thể tránh được nếu dân sự chịu từ bỏ điều ác và tìm kiếm Đức Chúa Trời.
g. Các sinh tế và các của lễ thiêu không thể thay thế cho mối tương giao thân gần với Chúa và tình yêu thương đối với người khác.
Mùa Gặt Phải Được Gặt Hái
7:1-10:15 Hailey 134-135, 158-172
Ôsê dùng nhiều hình thái tu từ trong các sứ điệp của ông. Épraim và Giuđa đều bị bịnh, đầy những thương tích, mà Đức Chúa Trời muốn chữa lành cho họ (5:13; 7:1). Dân sự cháy rực như một bếp lò với những sự tham muốn, thù hận và khao khát quyền lực. Họ nuốt những người lãnh đạo mình bằng cách giết họ đi và chiếm lấy chỗ của họ. Épraim là bánh không trở, cháy một mặt còn mặt kia thì sống. Épraim còn non kém về đời nầy và về mặt tâm linh, quá tin cậy nơi các dân ngoại và chưa đủ lòng tin cậy nơi Chúa (7:8). Giống như bồ câu ngây dại, Épraim bay tung tăng chung quanh tìm cách liên minh với Aicập hoặc Asyri thay vì ngửa trông Chúa để tìm sự hướng dẫn và bảo vệ. Cả Ysơraên và Giuđa đều sẽ phải gặt lấy những hậu quả của sự gian ác mà họ đã gieo (6:11; 10:12-13; 8:7).
Chúng ta hãy xem xét Các Luật Lệ Của Mùa Gặt trong Ôsê:
1. Chúng ta sẽ gặt nếu chúng ta đã gieo
6:11 có mùa gặt đã định .

 1. Chúng ta sẽ gặt điều mình đã gieo
  10:12 Sự công bình- sự nhơn từ .
  10:13 Sự gian ác- sự gian ác .
 2. Chúng ta sẽ gặt nhiều hơn là gieo.
  8:7 Gió- Bão lốc .
  17. Hãy ứng dụng các luật của mùa gặt nầy vào những gì Đức Chúa Trời phán về mỗi tình huống sau đây trong đoạn 7 và 8:
  a. Không một vua nào kêu cầu Đức Giêhôva (7:7).
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  b. Épraim lìa bỏ Đức Chúa Trời (7:13-16).
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  c. Sự thờ phượng của dân chúng bị bóp méo hoàn toàn (8:5, 11-13).
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  d. Từ những ví dụ nầy, chúng ta có thể đưa ra ứng dụng gì cho mình?
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  18. Trong 8:139:3 cụm từ “trở về trong Êdíptô” hàm ý gì?
  a. Trong một ý nghĩa biểu trưng? …………………………………………………………………………….
  b. Theo nghĩa đen? …………………………………………………………………………………..

Tuyệt đối cần thiết để Đức Chúa Trời cho phép Ysơraên bị làm phu tù bởi vì các điều khoản của giao ước đã đòi buộc điều đó (8:1; 9:17; PhuDnl 28:1-19, 63-68; 29:1). Điều nầy bày tỏ cho Ysơraên và các dân thấy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và lẽ thật trong Lời Ngài.
Chúng ta có thể thấy sự ám chỉ hai lần trong OsHs 9:17. Dân Ysơraên đã “đi dông dài giữa các dân” trong thời kỳ lưu đày. Một số trong vòng họ đã trở về Êdíptô (đặc biệt là từ Giuđa). Những người khác bị tản lạc khắp vùng Trung Đông. Hầu hết mười chi phái đã đánh mất chân tính của họ. Tuy nhiên, một số từ cả Ysơraên lẫn Giuđa đã trở về sau cuộc Lưu đày và lại là một dân cho đến năm 70 SC. Khi quân Lamã dưới quyền Titus chiếm Giêrusalem, dân Dothái đã lưu lạc giữa các dân gần suốt mười chín thế kỷ. Hiện nay họ đã có lại quê hương và không bao lâu nữa. Đấng Mêsia của họ sẽ trở lại.
Ôsê dùng lịch sử để nhấn mạnh đến sức mạnh hủy diệt của tội lỗi. Cả chi phái Bêngiamin đều hầu như bị hủy diệt hết vì đã không chịu để cho những kẻ tội phạm bị hình phạt, tức là những kẻ đã hãm hiếp một người phụ nữ ở tại Ghibêa. Hơn 65.000 người nam đã chết trong cuộc nội chiến theo sau sự bác bỏ công lý nầy (9:9; 10:9; Cac Tl 19:1-20:48). Ở tại Baanh Phêô, 24.000 người đã chết khi Đức Chúa Trời giáng sự đoán phạt trên dân Ysơraên. Họ đã phó mình cho hình tượng khi họ chấp nhận những lời mời của các kỵ nữ Môáp theo đạo Baanh (OsHs 9:10; Dan Ds 25:1-9). Mùa gặt tội lỗi dành cho các dân nầy là sự chết; vì vậy Ysơraên được khuyên giục hãy trồng sự công bình thay vào đó (OsHs 10:12).
CHIẾN THẮNG CỦA TÌNH YÊU QUA SỰ CỨU CHUỘC
11:1-14:9 Hailey 134-135, 172-185
20. So sánh Ôsê 1-3 với các đoạn 11-14:
a. Tình yêu của Đức Chúa Trời và sự đáp ứng của Ysơraên được mô tả thế nào trong Ôsê 1-3?
b. Các đoạn từ 11-14 mô tả mối quan hệ của họ như thế nào?
c. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời làm gì cho Ysơraên trong khi họ còn thơ ấu? (11:1-4; 12:10, 13).
21. Dựa trên 11:1-14:9; Mat Mt 2:14-15; LuLc 3:21-22; ICo1Cr 15:51-57 và sách của Hailey, hãy trả lời các câu sau:
a. Sự ám chỉ hai trường hợp trong OsHs 11:1 là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. So sánh hành động của hai con trai của Đức Chúa Trời.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c. Sự ám chỉ hai trường hợp trong 13:14 là gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
d. Bạn có nhìn thấy lời ám chỉ về hai con trai của Đức Chúa Trời trong 13:14 không? Hãy giải thích.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Các đoạn sau cùng nầy cho chúng ta thấy chiến thắng cuối cùng của tình yêu Đức Chúa Trời. Ysơraên là một con trai loạn nghịch. Án phạt của tội lỗi họ là sự chết. Nhưng Người Con vâng lời của Đức Chúa Trời là giá chuộc cho đứa con không vâng lời, tức là Sự Sống lại và Sự Sống cho mọi người.
Sự phục hồi tâm linh trong mối tương giao với Chúa là điều còn quan trọng hơn sự khôi phục xứ sở của người Ysơraên nữa. Vì sự phục hồi nầy mang lại sự sống đời đời. Trong các đoạn 12-14 chúng ta thấy Đức Chúa Trời vẫn ghét tội lỗi và phải hình phạt tội lỗi, nhưng Ngài có một chương trình cứu chuộc. Ngài sẽ chuộc dân Ngài khỏi quyền lực của tội lỗi cùng án sự chết của nó (13:14). Hãy nghiên cứu kỹ khung 6.4

 1. Ứng dụng 13:12 cho các cá nhân và các dân tộc ngày nay.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Đức Chúa Trời nhắc nhở dân Ysơraên rằng Ngài là Cứu Chúa của họ, vị Cứu Tinh duy nhất có thể giải cứu họ. Ngài đã đưa họ ra khỏi xứ Êdíptô; Ngài có thể đưa họ ra khỏi Asyri và ra khỏi mồ mả! Dân Ysơraên đã từng lừa dối và không thành thật trong các giao dịch đời thường. Họ đã hôn các tượng bằng vàng như một dấu hiệu phục tùng các tượng đó, và đã dấy loạn cùng Đức Chúa Trời là Đấng đã đem họ ra khỏi Êdíptô. Họ đã khước từ các tiên tri Ngài sai đến để dạy bảo họ. Dầu vậy, tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời vẫn thắng hơn sự không vâng lời của loài người! Ở cuối sách chúng ta thấy Ysơraên ăn năn, được tha thứ, được cứu chuộc và được khôi phục vui hưởng sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự ban phước của Ngài. Thật là một sự trông cậy vinh hiển và là một thực tế cho hết thảy những ai trở về cùng Đức Chúa Trời!
  Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng nó. Ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó vì cơn giận của ta xây khỏi nó rồi. Ta sẽ như là sương móc cho Ysơraên; nó trổ hoa như bông huệ và đâm rễ như Liban. Những nhánh nó giang ra tận xa (14:4-6).
  23. Hãy đọc Lời Hồi Tưởng của Hailey (trang 184-185), xem khung 6.4 và đọc EsIs 53:1-12. Điều nào dưới đây mô tả sự đền chuộc Đức Chúa Trời phải trả để thỏa mãn đòi hỏi của sự công bình.
  a) Sự chết của Ađam và Ysơraên tượng trưng cho tội lỗi của nhân loại.
  b) Cuộc lưu đày của Ysơraên và Giuđa.
  c) Sự chết của toàn thể dòng dõi loài người.
  d) Sự chết của Đấng Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời, vì cớ tội lỗi chúng ta.
  Ôsê cho thấy cả sự công bình lẫn tình yêu của Đức Chúa Trời đều được thỏa mãn. Ông tóm tắt sứ điệp của mình trong câu chót rằng: “Vì các đường lối của Đức Giêhôva là ngay thẳng, những kẻ công bình sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm phép thì vấp ngã trong đó” (OsHs 14:9).
  ĐỨC CHÚA TRỜI MẶC KHẢI QUA ÔSÊ
  24. Bây giờ bạn hãy xem lại biểu đồ mẫu ở Bài 2 (Khung 2.7) rồi hoàn tất biểu đồ sau đây dành cho sách Ôsê (Khung 6.5) tuân theo cùng một khuôn mẫu.

Bài Tập Tự Trắc Nghiệm

CÂU LỰA CHỌN . Khoanh tròn mẫu tự đứng trước câu trả lời đúng nhất của mỗi câu hỏi.
1. Việc gồm cả các tên người vào lời làm chứng của Ôsê là bằng chứng cho thấy các sự kiện ông mô tả là:
a) Từ một chuyện ngụ ngôn.
b) Chỉ là ý nghĩa tượng trưng.
c) Giống với các sự kiện trong cuộc đời của ông.
d) Một câu chuyện thực của một con người với các sự việc có thật.
2. Tên của các con ngoài giá thú của Gôme tượng trưng cho.
a) Hậu quả của sự thờ hình tượng: là tội Đức Chúa Trời ghét; không thuộc dân Ngài.
b) Không vâng lời Chúa là điều thật dễ dàng.
c) Tình yêu Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài vô luận họ đã làm gì.
d) Sự tăng trưởng của gia đình Đức Chúa Trời, được trồng bởi Ngài.
3. Việc Ôsê đi chuộc lại Gôme và giao ước được tái lập của họ minh họa cho lẽ thật nào sau đây về Đức Chúa Trời?
a) Đức Chúa Trời ghét tội lỗi chúng ta và sẽ hình phạt tội lỗi.
b) Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta trong khi chúng ta là kẻ có tội.
c) Đức Chúa Trời yêu chúng ta và đã cứu chuộc chúng ta bởi sự chết của Con Ngài.
d) Không ai có thể chống cự nỗi tình yêu của Đức Chúa Trời.
4. Sự cảnh cáo tội của Đức Chúa Trời nghịch cùng Ysơraên đặt cơ sở trên việc dân tộc nầy đã
a) Vi phạm toàn bộ Luật Pháp.
b) Vi phạm các phần trong Luật Pháp.
c) Không hiểu biết Luật Pháp.
d) Chấp nhận thuyết vô thần thay cho luật pháp của Đức Chúa Trời.
5. Điều nào sau đây KHÔNG thuộc luật mùa gặt như Ôsê đã minh họa.
a) Chúng ta sẽ gặt nếu đã gieo.
b) Chúng ta sẽ gặt điều mình đã gieo.
c) Chúng ta sẽ gặt nhiều hơn điều mình gieo.
d) Chúng ta sẽ gặt dầu chúng ta có gieo hay không.
6. Tình yêu và chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời được biểu trưng bởi điều nào trong các mối quan hệ sau đây thuộc sách Ôsê?
a) Ôsê và các con ngoài giá thú của ông.
b) Ôsê và Gôme.
c) Ôsê và các thầy tế lễ.
d) Ysơraên và Giuđa.

CÂU XEN KẼ . Đọc kỹ hướng dẫn và viết câu trả lời của bạn vào chỗ trống trước mỗi câu hỏi.
7-16 Viết chữ A vào chỗ trống nếu lời trình bày mô tả đúng các tình huống trong thời kỳ sách Ôsê được viết. Viết chữ B nếu lời trình bày KHÔNG đúng về sách Ôsê.
.. .7 Sách tiên tri nầy được viết ra trong năm năm ngay sau sách tiên tri của Amốt
.. .8 Ôsê có lẽ là người bản xứ thuộc nước Ysơraên phía Bắc.
.. .9 Tên Ôsê có nghĩa là SỰ CỨU CHUỘC, là một trong các đề tài chính của lời tiên tri của ông.
…10 Các niên đại của việc viết sách tiên tri được cho trong câu 1 của đoạn 1.
…11 Đời sống gia đình của Ôsê có liên quan trực tiếp đến lời tiên tri của ông.
…12 Toàn bộ thời gian Ôsê thi hành chức vụ ở tại Ysơraên, đất nước nầy được hưởng hòa bình và thịnh vượng.
…13 Sứ điệp trọng tâm của Ôsê là cách Đức Chúa Trời hình phạt sự bất trung.
…14 Sứ điệp của Ôsê nhắm đến cả Giuđa lẫn Ysơraên.
…15 Sứ điệp của Ôsê có thể được mô tả như là sự kêu gọi cuối cùng của Đức Chúa Trời trước cơn đoán phạt.
…16 Sách Ôsê là sách dài nhất trong các sách Tiểu Tiên Tri và có lẽ bao gồm trong một khoảng thời gian dài nhất.

Giải Đáp Các Câu Hỏi Của Bài Học

 1. a, d, e, f là các câu trả lời có các điểm giống nhau giữa Amốt với Ôsê. b, d, g và h đúng với Ôsê nhưng không đúng với Amốt.
  13. Những người hầu việc Chúa có trách nhiệm phải dạy Lời Chúa cho dân sự và phải làm gương tốt.
  2. Thời gian nầy bao gồm từ vua Ôxia cho đến Êxêchia (câu 1).
  14. a Sự gian dâm thuộc linh giống như Ysơraên, và tham gia cùng Ysơraên trong sự thờ hình tượng.
  b Giuđa sẽ bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời và chịu sự thạnh nộ của Ngài.
  c Sự trở về từ tình trạng phu tù sau cuộc Lưu đày, và sự quy đạo của Ysơraên trong tương lai lúc Chúa Cứu Thế đến lần thứ nhì.
  3. Ôsê có một người vợ không chung thủy. Ysơraên bất trung với Đức Chúa Trời.
  15 d) Thất vọng vì sự ăn năn không thành thật của họ.
  4. b, d, e và f là các câu trả lời mô tả tôn giáo của Ysơraên và các hậu quả của nó trong thời Ôsê.
  16. a, c, e f và g là các câu trả lời đúng.
  5. Câu trả lời của bạn. Tôi tin rằng Ngài cho phép điều đó để đưa họ trở lại với Ngài và tiếp nhận sự cứu rỗi và tha thứ mà Ngài đã cung ứng.
  17. Câu trả lời của bạn. Còn đây là các câu trả lời của tôi:
  a. Họ sẽ thảy đều sa bại. Họ sẽ gặt điều họ đã gieo.
  b. Dân Épraim sẽ bị gởi trở lại “Êdíptô” (làm phu tù). Họ đã gieo sự độc ác và sự dữ. Họ sẽ gặt sự đoán phạt.
  c. Họ sẽ bị hình phạt, bị đuổi khỏi sự hiện diện của Chúa. Họ đã gieo gió, và sẽ gặt bão lốc của sự đoán phạt Đức Chúa Trời.
  d. Cả những người lãnh đạo lẫn dân sự dưới quyền lãnh đạo của họ đều sẽ phải gặt nếu họ đã gieo, và sẽ gặt những gì mình gieo. Nếu chúng ta trung tín với Chúa và với Lời Ngài, chúng ta sẽ gặt phước hạnh của Ngài. Nếu chúng ta không chịu kêu cầu Ngài và bất tuân Lời Ngài. Chúng ta sẽ gặt lấy sự đoán phạt. Cả người trung tín lẫn kẻ bất trung đều sẽ gặt nhiều hơn những gì họ đã gieo, một đằng là trong sự ban phước, một đằng là trong sự đoán phạt.
  6 a Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho Ysơraên.
  b Sự đoán phạt của Ngài dành cho tội lỗi.
  18 a Trở lại vòng nô lệ.
  b Lưu đày qua Asyri.
  7 a Một cuộc hôn nhân.
  b Mối quan hệ cha con.
  19. Câu trả lời của bạn. Sự thành công về vật chất và sức mạnh quân sự chỉ là tạm thời và không thể cứu chúng ta khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Duy sự thịnh vượng và sức mạnh thuộc linh đến từ Đức Chúa Trời mới là điều chúng ta cần.
  8 c) Giêhu.
  20. a Tình yêu của Đức Chúa Trời được ví với tình yêu của người chồng đối với vợ mình. Ysơraên (người vợ) không chung thủy. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu họ, tha thứ cho họ, và cứu chuộc họ khỏi tình trạng nô lệ.
  b Đức Chúa Trời là người cha yêu thương chăm sóc cho đứa con trai nhỏ (Ysơraên) của Ngài.
  c Đức Chúa Trời đã đem họ ra khỏi Êdíptô, tập cho họ bước đi, chữa lành, dẫn dắt và nuôi nấng họ, giải phóng họ khỏi nhà nô lệ phán cùng các tiên tri, ban cho họ các khải tượng.
  9. a Baanh, các thần giả dối.
  b Đất và các sản vật của đất.
  c Khi họ phụng sự Chúa họ được sung sướng là phục vụ các thần tượng.
  d Đức Chúa Trời, bởi tình yêu sẽ được họ trở lại. Trong khi bị lưu đày, họ sẽ từ bỏ việc thờ hình tượng, (Và rồi họ sẽ được trồng lại trong xứ của mình bởi giao ước mới của sự công bình).
  21. a Lời ám chỉ về Ysơraên và về Chúa Jêsus (Cả hai đều đã được đem ra khỏi Êdíptô khi còn thơ ấu).
  b Ysơraên loạn nghịch, không làm vui lòng Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus thì vâng lời, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
  c Sự trở về nước từ tình trạng lưu đày và sự sống lại của thân thể Chúa Cứu Thế.
  d. Tôi nhìn thấy. Ysơraên được khôi phục. Chúa Cứu Thế là sự đền chuộc.
  10. Các câu trả lời của bạn phải giống với các câu sau đây.
  a Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong khi chúng ta là những tội nhân.
  b Chúng ta giống như những đứa con ngoài giá thú nếu chúng ta yêu những điều thuộc về thế gian. Đức Chúa Trời ghét tội lỗi của chúng ta và chúng ta chỉ là những Cơ Đốc Nhân trên danh nghĩa.
  c Điều nầy giống như những người lìa bỏ Đức Chúa Trời và bị nô lệ bởi tội lỗi.
  d Vì yêu chúng ta. Đức Chúa Trời đã mua chuộc chúng ta bởi sự chết của Con Ngài trên thập tự giá. Khi chúng ta tiếp nhận sự hy sinh của Ngài vì cớ chúng ta, chúng ta được làm một với Ngài (điều nầy cũng cho thấy Đức Chúa Trời yêu những người hay tái phạm, và chúng ta phải nỗ lực mọi cách để đem họ trở về với Ngài).
  22. Đức Chúa Trời ghi nhận các tội lỗi của họ.
  11. Ysơraên đã thiếu: c, e, f, h.
  Ysơraên đã làm: a, b, d, g, i, j, k.
  23 d) Sự chết của Đấng Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi chúng ta.
  12. Các thầy tế lễ tham lam, đầy tội lỗi, bởi vì họ đã làm gương xấu và không dạy dân sự về Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài.
  24. Câu trả lời của bạn phải giống với các câu trong biểu đồ dưới đây.

MICHÊ – TIÊN TRI VỀ ĐẤNG MÊSIA

Điều gì đến với tâm trí bạn trước hết khi có người nhắc đến sách tiên tri Michê? Bạn có nghĩ đến các chương trình Lễ Giáng Sinh mô tả các nhà thông thái từ Đông Phương hỏi rằng “Vua dân Giuđa mới sinh tại đâu?” không? Không chút lưỡng lự các thầy dạy luật đã trả lời: “Tại Bếtlêhem, xứ Giuđê” rồi trưng dẫn lời tiên tri trong MiMk 5:1 để minh chứng điều đó (Mat Mt 2:2, 5, 6) “Hỡi Bếtlêhem Éprata, ngươi ở trong hàng ngàn Giuđa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Ysơraên, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng”.
Michê cũng đã đưa ra những lời tiên tri khác về Đấng Mêsia. Và nước vinh diệu của Ngài sẽ được lập nên “Vào những ngày cuối cùng”. Nhưng trước khi các ngày ấy đến, các thời kỳ khủng khiếp sẽ phải đến. Cả Ysơraên lẫn Giuđa đều sẽ bị đem đi làm phu tù vì cớ tội lỗi của họ.
Khi nghiên cứu sách Michê bạn sẽ được nhắc nhở về các tiên tri khác trong giai đoạn nầy. Chúng ta nhìn thấy trong ông sự tố cáo mạnh dạn của Amốt về những bất công trong xã hội, nỗi đau buồn của Ôsê về tình trạng hư mất của dân sự, sự hiện thấy của Êsai về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và nước hầu đến của Đấng Cứu chuộc. Michê tóm tắt sứ điệp của các nhà tiên tri cho thời của họ và cho thời đại của chúng ta.

Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện .
Cái điều mà Đức Giêhôva đòi ngươi há chẳng phải là
Làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao ?
MiMk 6:8

Giới Thiệu Sách Michê
Tác giả và Niên Đại
Bối cảnh lịch sử
Tính Độc Đáo và Sứ Điệp
Những lời báo trước về Sự Hình Phạt
Thủ đô Các Nước Bị Đoán Xét
Những Người Lãnh Đạo và Dân Chúng Bị Đoán Xét
Những Lời Dự Báo về Sự Vinh Hiển
Nước của Đấng Mêsia
Từ Chỗ Bị Xét Xử Đến Chiến Thắng
Đức Chúa Trời Được Mặc Khải Qua Michê

Khi học xong bài nầy bạn sẽ:
• Nhận ra một số điểm giống nhau và khác nhau giữa sách Michê và các sách tiên tri khác trong Cựu ước.
• Nhận biết các lời tiên tri về Đấng Mêsia trong Michê và giải thích các lời tiên tri đó đã hoặc sẽ được ứng nghiệm ra sao.
• Thảo luận những lời báo trước của Michê về sự trừng phạt dành cho hai nước Ysơraên Phía Bắc và Giuđa Phía Nam cùng sự ứng nghiệm của các lời đó.
• Ứng dụng các đoạn Kinh Thánh và các nguyên tắc nổi bật của sách Michê vào đời sống và chức vụ của bạn.

 1. Đọc hết sách Michê thật kỹ. Đọc thêm IIVua 2V 15:1-19:36IISu 2Sb 27:1-32:33 để thấy bối cảnh lịch sử của sách. Khi nào được yêu cầu, bạn hãy đọc Hailey 186-221 và các đoạn Kinh Thánh có liên quan.
  2. Học tập phần khai triển bài học theo kế hoạch bài học như thường lệ và làm bài tập tự trắc nghiệm.
  3. Ôn lại từ bài 5 đến bài 7. Đọc trang hướng dẫn trong tập học viên của bạn. Lấy ra tờ trả lời cho Đánh Giá Tiến Bộ Phần 2, tuân theo các chỉ dẫn để điền vào đó, rồi nộp cho giảng viên ICI của bạn. Người ấy sẽ kiểm các câu trả lời của bạn và cho biết các kết quả.

tố cáo
sự phỉ báng
sự giải phóng
động cơ thúc đẩy

GIỚI THIỆU SÁCH MICHÊ
MiMk 1:1-7:20 Hailey 186-192
Tác Giả và Niên Đại
1:1 Hailey 186-187
Nhiều thắc mắc đến với tâm trí khi chúng ta suy nghĩ về Michê. Có phải ông, cũng giống như tiên tri Amốt, vốn là một nông dân miền quê trước khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông nói tiên tri chăng? Cha mẹ ông là ai? Họ có phải là những người đi theo Đức Giêhôva không? Michê có biết Ôsê và Êsai không? Tiên tri Amốt có ảnh hưởng đến đời sống của ông không? Chúng ta không rõ các câu trả lời đó, nhưng chúng ta biết Michê yêu kính Đức Chúa Trời và dân sự Ngài. Sự kêu gọi và quyền năng của Chúa là điều rõ ràng trong đời sống và sự rao truyền của ông. Bối cảnh và các từng trải của ông hẳn cũng đã đóng góp nhiều cho chức vụ của ông.
Michê xuất thân từ Môrêsết – Gát, một thị trấn nhỏ chừng bốn mươi cây số (25 dặm) về phía tây nam Giêrusalem. Thêcôa quê hương của Amốt, chỉ cách phía đông làng của Michê 27 cây số (17 dặm) các thành Philitin. Laki, Gaxa, và Áchđốt đều nằm ở xung quanh Môrêsết – Gát. Một đại lộ quốc tế nổi tiếng đã đưa nhiều nhà quý tộc và ngoại giao đi ngang ngôi làng của Michê trên tuyến đường họ đi từ Giêsusalem xuống Ai cập. Điều nầy đã cho Michê nhiều cơ hội học biết những gì đang xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.
Rất có khả năng Michê đã viếng thăm thành Giêrusalem nhiều lần để dự lễ Vượt Qua hằng năm cùng các lễ hội tôn giáo khác nữa. Tại đó trong thành ông đã có thể nhìn thấy thể nào tội lỗi đã gây ra khổ sở trong vòng những người nghèo. Trong lời rao giảng của mình ông đã tố cáo những bất công trong xã hội Giêrusalem, cũng nhiều như những điều Amốt đã tố cáo ở tại nước phía Bắc. Có phải điều nầy hàm ý rằng ông không yêu quê hương và thủ đô của mình chăng? Tất nhiên là không! Ông thật đã yêu Giêrusalem và đất nước mình. Chính vì lý do đó mà ông đã tố cáo những tội lỗi đang hủy diệt đất nước. Ông là một người đầy lòng thương xót người đã cảm nhận nỗi đau buồn và biện cãi cho lý của kẻ nghèo và người cùng túng là những người đã bị những kẻ giàu và có quyền hành lạm dụng.
Nhưng Michê là ai mà lại chống đối những con người có thế lực giàu có, các quan trưởng và các tiên tri giả, những kẻ đang áp bức người nghèo? Ông là một người đầy dẫy thần linh của Đức Chúa Trời! Ông là một người được Đức Chúa Trời ban cho những khải tượng về tai họa kinh khiếp hầu đến nếu dân sự không ăn năn. Ông là một người với sứ điệp cháy bỏng từ Đức Chúa Trời và quyền phép của Thần linh Đức Chúa Trời để phân phát sứ điệp ấy bất chấp mọi sự chống đối (3:8).
Michê, người mà chức vụ có lẽ đã kéo dài từ năm 735 đến 700 T.C, không phải là người giảng rao duy nhất được đầy dẫy thần linh Chúa vào lúc nầy. Êsai cũng đang rao giảng tại Giuđa và Ôsê đang thi hành chức vụ tại Ysơraên cho đến khoảng năm 725 T.C. Sứ mạng của Amốt đã xảy ra vào thời tuổi trẻ của Michê. Đây là thời kỳ cấp bách cho cả Ysơraên lẫn Giuđa, và Đức Chúa Trời đã có một công việc quan trọng dành cho Michê để làm trong việc cứu nước Giuđa.
1. Điều nào sau đây giải thích thẩm quyền của Michê để tố cáo các nhà lãnh đạo đầy quyền lực trong đất nước mình?
a) Chính bản thân ông vốn là một người lãnh đạo quyền hành trong nước Giuđa.
b) Ông là người công bình duy nhất còn lại trong nước.
c) Thần của Đức Chúa Trời ngự trên ông và ông đã phán truyền sứ điệp Đức Chúa Trời ban cho ông.
d) Ông thật sự không có thẩm quyền gì nhưng vì quá tức giận trước sự áp bức nên ông đã tự đảm nhận công tác để lên tiếng chống lại điều đó.
2. Người nào sau đây đang thi hành chức vụ với tư cách tiên tri trong một khoảng thời gian trùng với chức vụ của Michê? Hãy khoanh tròn mẫu tự của các câu trả lời đúng?
a) Ápđia.
b) Êsai.
c) Amốt.
d) Ôsê.
3. Dựa trên Hailey (trang 187) hãy cho biết hai điểm khác biệt và hai điểm giống nhau của Michê và Êsai.
a. Khác nhau……………………………………………………………………………………………………………
b. Giống nhau………………………………………………………………………………………………………….
Bối Cảnh Lịch Sử
IIVua 2V 18:1-19:36; IISu 2Sb 27:1-32:33 Hailey 187-189
Chúng ta đã xem xét tình trạng mục nát về mặt thuộc linh, đạo đức và chính trị ở nước Phía Bắc là điều nhanh chóng dẫn đến sự hủy diệt của nó. Trong suốt mười năm cai trị của Mênahem, Asyri đã xâm lăng Ysơraên, nhưng đã rút quân về sau khi được nhận một khoản cống nạp rất lớn. Con trai Mênahem là Phêcahia cai trị chỉ trong hai năm rồi bị Phêca, quan tổng binh trong quân đội Ysơraên, giết chết. Đoạn Phêca lên làm vua.
Cùng thời gian đó, vua Ôxia (cũng được gọi là Axari) của nước Giuđa bị giáng cho bịnh phung và con trai người là Giôtham lên làm vua, hay đồng giữ vị trí nhiếp chính. Ôsê và Êsai đã bắt đầu chức vụ của họ trong đời Ôxia trị vì. Còn Michê bắt đầu chức vụ sau khi Giôtham làm vua. Trong giai đoạn nầy Asyri một lần nữa lại xâm lăng Ysơraên, lần nầy họ đưa người dân trong hết thảy các vùng đi làm phu tù. Ysơraên và Syri muốn Giuđa hiệp với họ nổi dậy chống lại Asyri, nhưng Acha, bấy giờ đang làm vua, đã từ chối. Phêca và Rêxin (vua Syri) tấn công Giuđa và giết 120.000 binh lính của họ. Vua Acha thay vì lưu ý đến những lời cảnh cáo của Michê và Êsai, đã dâng các tế lễ cho các thần tượng và cầu xin sự cứu giúp của chúng. Ông đã lấy các khí dụng trong đền thờ của Đức Chúa Trời và nộp cho Asyri để họ giúp đỡ ông. Chúng ta có thể thấy các mối quan hệ nầy rõ hơn trên biểu đồ (Khung 7.2 chuyển thể từ Jensen, trang 44).
4. Dựa trên Hailey và đoạn Kinh Thánh chỉ định đọc cho phần nầy, khung 7.2, hãy ghép cặp các vua sau đây (trái) với xứ sở họ cai trị và ảnh hưởng của họ trên dân chúng (phải).
…a Tiếclaphilesê III.
…b Ôsê.
…c Sạcgông II.
…d Sanchêríp.
…e Acha.
…f Phêca.
…g Giôtham.
…h Sanhmanasa V.
…i Êxêchia.

 1. Mô tả thật vắn tắt các điều kiện sống sau đây ở tại Giuđa trong thời gian Michê làm chức vụ:
  a. Về tôn giáo………………………………………………………………………………………………………….
  b. Về xã hội…………………………………………………………………………………………………………..
  c. Về chính trị………………………………………………………………………………………………………….
  6. Vì sao Michê không được gây ấn tượng sâu sắc lắm bởi những cải cách của vua Êxêchia? (Hailey trang 189)……………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………
  Tính Độc Đáo Và Sứ Điệp
  Hailey 189-192
  Michê là người đầu tiên nói tiên tri về sự phá hủy thành Giêrusalem và tình trạng phu tù ở tại Babylôn. Dân chúng hẳn phải rất ngạc nhiên khi họ nghe sự mặc khải về Babylôn nầy. Thậm chí Babylôn không phải là một cường quốc trên thế giới lúc bấy giờ. Asyri mới là mối đe dọa lớn vào lúc nầy và nếu dân Ysơraen bị lưu đày qua đó thì dễ hiểu hơn.
  Hầu hết các nhà tiên tri đều phán truyền về sự đến của Đấng Mêsia, Đấng sẽ là giải pháp cho các nan đề của Ysơraên cũng như của thế giới. Michê nói tiên tri rằng Ngài sẽ được sanh ra ở tại làng Bếtlêhem Éprata (MiMk 5:1). Nhiều thế kỷ sau đó lời tiên tri nầy đã trưng dẫn cho các nhà thông thái đang đi tìm hài nhi Jêsus (Mat Mt 2:6).
  Ngay từ đầu, Michê đã nhấn mạnh đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự quan tâm của Ngài đối với tình trạng tội lỗi của dân sự Ngài. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời đòi hỏi sự thánh khiết trong dân sự Ngài – tức là phân rẽ khỏi tội lỗi và dâng mình cho điều gì tốt lành. Bởi vì Đức Chúa Trời là thánh, nên Ngài ghét tội lỗi và những hậu quả khủng khiếp của nó. Ngài phải hình phạt tội lỗi, nhưng Ngài yêu dân sự Ngài và kêu gọi họ hãy ăn năn và xây bỏ tội lỗi của họ. Để rồi Ngài có thể tha thứ cho họ và giúp họ sống một đời sống tin kính.
  Sự dạy dỗ của của Michê về nếp sống thánh khiết trong mối quan hệ giữa người với người là loại dạy dỗ chúng ta phải có ngày nay tại các Hội Thánh khắp nơi trên thế giới. Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến cách con người đối xử với nhau. Nhiều tôn giáo giả hết sức chú trọng đến các của lễ mà họ cho là làm hài lòng các thần của mình, nhưng hầu như không nói gì đến mối tương quan giữa người với người cả. Chúa Cứu Thế đã nói rất nhiều về mối quan hệ nầy. Michê tóm tắt các sứ điệp của ông về cách cư xử tin kính qua một câu then chốt trong sách, MiMk 6:8 “Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Cái điều mà Đức Giêhôva đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhơn từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?
  Xuyên suốt các sứ điệp của Michê chúng ta thấy sự trông mong về Đấng Mêsia. Mặc dầu Ngài sẽ được sinh tại Bếtlêhem, Ngài vốn có từ trước vô cùng (5:1) Ngài sẽ cai trị trên Ysơraên và chăn dân Ngài như một người một chăn. Điều nầy sẽ xảy ra khi Chúa Cứu Thế trở lại trái đất để trị vì thế gian. Luật pháp và quyền năng của Ngài sẽ ra từ Giêrusalem. Ngài sẽ phán xét các nước và đem hòa bình thịnh vượng đến cho thế gian. Điều nầy giống với những sự dạy dỗ của Êsai về sự trị vì của Chúa Cứu Thế trên đất (EsIs 2:1-5). Có lẽ Êsai đã dạy một số các lẽ thật nầy tại trường học của các tiên tri trong thành Giêrusalem.
  7. Dựa trên những gì chúng tôi đã nói trong phần nầy và lời luận của Hailey về sự dạy dỗ trong sách Michê, hãy viết một câu trình bày sự dạy dỗ của Michê về mỗi đề tài của ông. Bạn hãy làm việc nầy như là mình sắp sửa phải trình bày một bài học Kinh Thánh ngắn về đề tài nầy.
  a. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời:………………………………………………………………………..
  b. Nếp sống tin kính:…………………………………………………………………………………………….
  c. Đấng Mêsia:……………………………………………………………………………………………………..
  8. Vì sao lại là một điều ngạc nhiên cho dân sự khi nghe lời tiên tri của Michê rằng họ sẽ bị đày sang Babylôn vì cớ tội lỗi họ? Bởi vì.
  a) Tội lỗi của họ không nghiêm trọng đủ cho một hình phạt nặng nề như vậy.
  b) Họ đã cải cách và đã trở về với sự thờ phượng Đức Chúa Trời.
  c) dường như Babylôn không phải là mối đe dọa đối với họ nhiều như là Asyri.
  d) Dân Babylôn được coi là đồng minh của họ để chống lại Asyri.
  9. Cho biết sứ điệp của tiên tri nào được Michê nhấn mạnh ở mỗi phần trong câu then chốt của ông Hailey trang 190.
  a…………………làm sự công bình.
  b…………………ưa sự nhơn từ.
  c…………………bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi.
  NHỮNG LỜI BÁO TRƯỚC VỀ SỰ HÌNH PHẠT
  MiMk 1:1-3:12 Hailey 190-204
  Thủ Đô Các Nước Bị Phán Xét
  1:1-16 Hailey 190-197
  10. So sánh 1:1 với AmAm 1:1ApOv 1:1
  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Bằng cách nào ba vị tiên tri nầy đã nhận lãnh sứ điệp đoán phạt mà họ phải công bố?
  Michê không hề nghi ngờ về điều ông phải rao giảng. Một khải tượng về sự hủy diệt lòe ra trước mặt ông, và Đức Thánh Linh đầy dẫy trong ông, ban cho ông những lời phải nói (MiMk 1:1; 3:8). Sứ điệp của ông không phải một lời được mọi người ưa chuộng hầu mang lại sự vui thích cho con người. Nhưng được mọi người ưa thích không phải là điều ông quan tâm. Động cơ thúc giục ông là đức tin riêng đặt nơi Đức Chúa Trời và tình yêu dành cho dân sự, là những kẻ đang đối mặt với sự hủy diệt. Những đặc điểm ấy đã đẩy ông vào chức vụ tiên tri của Giuđa và Ysơraên.
  Michê nhấn mạnh tầm quan trọng của sứ điệp ông bằng cách hướng sứ điệp đến cho hết thảy các dân, toàn thể địa cầu, bằng việc tuyên bố rằng sứ điệp ấy đến từ trời, từ Đức Giêhôva tối cao tại trong đền thánh Ngài. Ông nhìn thấy Chúa đang ngự xuống trong sự đoán phạt, đi trên các nơi cao, với các núi tan chảy dưới chân Ngài và các trũng bị xé ra.
  Trong Kinh Thánh, các núi tượng trưng cho các chính phủ và những người cai trị. Các nơi cao chỉ về sự kiêu ngạo và cũng nói đến các nơi thờ thần tượng (Cohen trang 156). Chúa Giêhôva đang đến để hình phạt Ysơraên và Giuđa vì tội lỗi của họ. Các thành phố thủ đô cao ngạo của họ sẽ bị biến nên các đống đổ nát (1:6; 3:12). Tội lỗi của họ thật nghiêm trọng và sự hình phạt là điều chắc chắn.
  11. So sánh 1:3-4 với IIPhi 2Pr 3:10-15KhKh 21:1-5 rồi trả lời các câu sau:
  a. Bạn có nhìn thấy một sự ám chỉ về hai trường hợp trong lời tiên tri của Michê không? Hãy giải thích…………………………………………………………………………………………………
  b. Cả Michê lẫn Phierơ đều khuyên giục điều gì trước cái nhìn về Ngày của Đức Giêhôva?…………………………………………………………………………………………………………………….
  c. Các núi có tan chảy theo nghĩa đen không?…………………………………………………………….
  Nếu vậy, đây là sự ứng nghiệm thứ nhất hay lần thứ hai?………………………………………..
  d. Trong khải tượng của Michê, Samari và Giêrusalem trở thành gì?…………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
  e. Michê nhấn mạnh điều gì khi gọi trời là đền thánh của Đức Chúa Trời?…..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Chức vụ của Michê đã bắt đầu khoảng mười lăm năm trước khi quân Asyri hủy phá Samari, và ông đã sống để chứng kiến phần nầy trong lời tiên tri của ông được ứng nghiệm. Samari đã đến trước hết trong sự đoán phạt bởi vì tội lỗi của nó đã gia tăng đến mức “chén tội ác” đã đầy. Điều đó có nghĩa là nó đã hoàn toàn bại hoại và Đức Chúa Trời không thể dung chịu sự tồn tại của nó thêm nữa. Từ lúc vua đầu tiên của các chi phái phía Bắc đưa việc thờ bò vàng vào tôn giáo thanh sạch của Đức Giêhôva, ngay sau khi nước bị chia đôi. Ysơraên đã chọn con đường sa sút đến chỗ diệt vong. Họ đã khước từ những lời cảnh cáo của các tiên tri được Đức Chúa Trời sai đến, và không có các thời kỳ tỉnh thức về thuộc linh như các giai đoạn xảy đến với Giuđa.

Samari là một thành đẹp đẽ, được biết đến vì niềm kiêu hãnh lớn và sự tráng lệ của nó. Nó tọa lạc trên một ngọn đồi xinh đẹp vây quanh bởi các ngọn đồi khác. Một khải tượng lòe ra trước mắt Michê cho thấy Samari sẽ ra thể nào sau khi Sạcgông II của Asyri hủy diệt nó. Lời Đức Chúa Trời đến cùng ông như vầy: ” Vậy nên ta sẽ khiến Samari nên như một đống đổ nát ngoài đồng, như chỗ trồng nho; và làm cho những đá nó lăn xuống trũng, và những nền ra trần trụi. Hết thảy tượng chạm nó sẽ bị đập bể” (MiMk 1:6-7).
12. So sánh MiMk 1:6-9 với Mat Mt 23:12-13, 32-39. Bài học nào sau đây được nhấn mạnh qua hai khúc Kinh Thánh nầy?
a) Tội ác phá hủy đem lại sự hoang tàn cho đời sống. Thành phố và đất nước.
b) Đức Chúa Trời không yêu thương những kẻ thù nghịch với Ngài.
c) Chúng ta không có trách nhiệm gì với những kẻ không vâng phục Đức Chúa Trời.
d) Chúng ta cần phải cầu nguyện cho các dân tộc tội lỗi, than khóc vì cớ họ, và cảnh cáo họ.
Đọc MiMk 1:9EsIs 1:5-7. Có một ý nghĩa kép trong cụm từ “vết thương không thể chữa lành được” của Samari lan ra đến tận cửa của Giuđa. Tức là sự bại hoại của tội lỗi, và sự hủy diệt bởi người Asyri. Tiếclaphilesê đã chinh phục toàn bộ các vùng của Ysơraên và bắt dân các vùng đó làm phu tù. Samari đã phải cống thuế nặng cho Sanhmanasa V. Còn bây giờ Michê thấy người Asyri sẽ làm tàn hại rất nhiều cho cả Ysơraên lẫn Giuđa trước khi Samari bị hủy diệt. Quân đội của Sạcgông II đã xâm lược Giuđa vào năm 712 T.C. Người kế vị ông, Sanchêríp, nói ông đã chiếm bốn mươi sáu thành của họ. Ông cũng đã bao vây chính Giêrusalem (MiMk 1:9). Chỉ có lời cầu nguyện của dân Chúa mới cứu được Giêrusalem khỏi đội quân của Sanchêríp trong hai trường hợp (EsIs 36:1-37:38).
Michê đã dùng lối chơi chữ khi ông nhắc đến một số thành sẽ bị chiếm. Ông dùng những từ giống hoặc trái ngược với tên các thành ấy để cho biết điều người dân sẽ trãi qua. Họ sẽ không quên những lời tiên tri đó. Để ý cách dịch của Farrar về các thành và lời tiên tri của chúng trên các trang 195-196 của Hailey.
13. Ghép cặp tên mỗi thành phố với những ý nghĩa nghe có vẻ giống tên ấy (trái) với lời tiên tri của Michê (phải).
…a Bêtlêápra (Nhà Bụi Đất)
…b Saphirơ (Công bằng, dễ chịu)
…c Xaanan (Lộ ra, tiến bước)
…d Bếthêxen (Nhà Lân Cận)
…e Marốt (Sự cay đắng)
…f Laki (ngựa chiến mau lẹ, thắng yên)
…g Acxíp (Sự lừa dối)
…h Marêsa (có, chinh phục)

Những Người Lãnh Đạo và Dân Chúng Bị Đoán Xét
MiMk 2:1-3:12 Hailey 197-204
Trong 2:1-6 chúng ta thấy một sự minh họa về các quy luật mùa gặt mà Ôsê đã rao truyền. Đức Chúa Trời đã truyền dạy giới lãnh đạo hãy chia đất lại giữa vòng các gia đình, để làm sản nghiệp lâu dài của họ. Các cột mốc làm dấu đã được đặt để. Nếu sự nghèo thiếu buộc một gia đình phải bán đi đất đai của họ, thì đất chỉ bị bán đến Năm Hân Hỉ mà thôi, cứ năm mươi năm thì có một lần. Và rồi khi ấy hết thảy đất đều phải được trả về cho các chủ đầu tiên hoặc con cháu của họ. Điều nầy được áp dụng cho các nông trại, chứ không áp dụng cho tài sản của thành phố. Dầu vậy những kẻ tham lam nằm thao thức ban đêm để hoạch định cách trở nên giàu hơn bằng cách đoạt lấy tài sản của những người khác. Tội lỗi nầy đã được mưu tính và cố tình. Đức Chúa Trời đã đáp lại các kế hoạch của họ bằng chính các kế hoạch của Ngài.
14. Giải thích thể nào Ysơraên và Giuđa sẽ phải gặt những gì họ đã gieo bằng cách viết chữ C vào chỗ trống nếu như họ sẽ nhận cách đối xử tương tự từ nơi Đức Chúa Trời, và chữ N nếu họ nhận lãnh cách đối đãi tương tự từ nơi những người ngoại bang.
…a Định các tai vạ cho dân Chúa (2:1, 3).
…b Tịch thu nhà cửa và đất đai (2:2, 4).
…c Không biết đến các quyền về sản nghiệp, dời đi các mộc giới (2:2, 4-5).
…d Cướp bóc những người đi ngang qua đất của họ (2:8, 10).
…e Đuổi các bà góa ra khỏi nhà họ (2:9-10).
Tuy nhiên, sự mặc khải của Đức Chúa Trời dành cho Michê, cũng giống như sự mặc khải cho các tiên tri khác, cho thấy Ngài không chỉ hoạch định sự đoán phạt tội lỗi mà còn hoạch định sự giải cứu cho những ai bằng lòng vâng theo Ngài. Bạn hãy đọc lại những lời hứa đẹp đẽ dành cho “dân sót” trong 2:12, 13. Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc dân sót trong vòng dân sự Ngài trong cuộc lưu đày và đem họ trở về xứ của họ.
Nhưng các lời hứa còn vượt khỏi điều đó đến tận thời đại của Đấng Mêsia khi Chúa Cứu Thế hiện đến để lập nước Ngài trên đất. Hãy lưu ý những lời hứa “Ta sẽ” của Đấng Mêsia. Thời kỳ tốt đẹp hơn dành cho Ysơraên sẽ đến khi họ trở lại cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải rao giảng và dạy dỗ nhiều hơn về các lời hứa của Đấng Mêsia trong đoạn nầy. Những lời hứa ấy chỉ về sự phục hồi vinh hiển có thể xảy ra trong thời của chúng ta.
Trong 2:13 chúng ta thấy Đấng Mêsia với tư cách Người Mở Đường sẽ giải phóng Ysơraên khỏi tình trạng phu tù tội lỗi Ngài sẽ phá hủy quyền lực của Satan đã từng đem nhiều đau khổ cho Ysơraên và cả nhân loại. Bởi sự chết của mình, Ngài đã phá đổ hàng rào phân cách con người khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và bởi sự sống lại của Ngài, Ngài đã bứt đứt xiềng của sự chết để ban cho chúng ta sự sống đời đời! Hãy đọc HeDt 9:12, 14; 10:19-22; GiGa 14:6Mat Mt 27:50-53.
Các tiên tri giả đã phản ứng trước sứ điệp đoán phạt của Michê bằng cách bảo ông đừng nói tiên tri về những điều đó nữa (MiMk 2:6). Các sứ điệp của Amốt và Ôsê cũng đã gặp phải sự khước từ tương tự. Chỉ có sứ điệp của Giôna là dẫn đến sự ăn năn và cứu rỗi. Sự cám dỗ đến với các tiên tri trong thời đó là chỉ giảng điều dân chúng ưa nghe để họ được trả lương và cho ăn (3:5, 11). Nếu họ chịu thua trước sự cám dỗ đó, sẽ có sự tối tăm về tình trạng thuộc linh và chẳng còn có sứ điệp của Đức Chúa Trời dành cho họ nữa (3:6-7). Điều nầy nói gì với bạn về trách nhiệm của người rao giảng hiện nay? Chắc chắn là ngày nay chúng ta đang phải chống lại với những cám dỗ tương tự.

Trong đoạn 3 lời lên án giới lãnh đạo của Ysơraên và các phẩm tính chúng ta thấy trong Michê cho chúng ta biết người lãnh đạo phải như thế nào. Những kẻ cai trị Ysơraên, trái lại ưa điều dữ, phục vụ bản thân và áp bức kẻ khác không chút thương xót (3:3). Lòng ưa thích có được của cải vật chất đang đẩy cả những kẻ cai trị lẫn các tiên tri họ hậu thuẫn vào chỗ hủy diệt và xấu hổ. Họ làm như rất mộ đạo và cảm tạ Chúa vì sự thạnh vượng của mình, song thật ra họ đang phạm các luật lệ của Đức Chúa Trời và đưa dân sự xa khỏi Ngài (3:5) Michê phán cùng họ rằng Giêrusalem phải bị hủy diệt vì cớ tội lỗi của họ (3:12).
Chúng ta có thể so sánh giữa năng lực được ban cho Michê (3:8) và cho chúng ta (Cong Cv 1:8). Sự ban năng lực nầy bao gồm:
1. Được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
2. Có một sứ điệp quyền năng.
3. Bày tỏ sự ngay thẳng trong sứ điệp và đời sống.
4. Nhận được sức mạnh để ban rao sứ điệp.
5. Có sự can đảm để đối diện với sự bắt bớ.
15. Đọc Gie Gr 26:18-19MiMk 3:8 rồi trả lời các câu hỏi sau:
a. Kết quả sứ điệp của Michê là gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Điều gì đã khiến cho sứ điệp hậu quả như vậy?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
c. Phần nào trong sự ban năng lực của Michê bạn cần có? Hãy xin Chúa điều đó trong giờ nầy……………………………………………………………………………………………………………………….
16. Hãy khoanh tròn mẫu tự của các câu ĐÚNG liên quan đến lời tiên tri của Michê trong đoạn 2 và 3.
a. Những người lãnh đạo dối và các tiên tri giả sẽ gặt điều họ đã gieo.
b. Những ai trung tín với Chúa sẽ thấy sự giải cứu.
c. Sự giải phóng sẽ đến bởi Đấng Mêsia.
d. Sứ điệp của một tiên tri thật nhất định sẽ được người nghe tiếp nhận.
e. Ngay cả tiên tri cũng phải tìm cách làm vừa lòng dân chúng để họ lo cho ác nhu cầu vật chất của người tiên tri.
f. Một tiên tri thật sẽ truyền phán sứ điệp của Đức Chúa Trời bằng quyền năng của Thánh Linh.
g. Một tiên tri thật vẫn có thể hiệu quả dầu không có quyền năng của Thánh Linh.
h. Lời tiên tri của Michê cho thấy việc rao giảng trong các thành phố hiện nay thật là quan trọng để xây một dân tộc hướng về Đức Chúa Trời.
i. Những lời hứa. Ta sẽ của Đấng Mêsia đã bị giới hạn đối với dân mà Michê đang giảng truyền cho.
NHỮNG LỜI DỰ BÁO VỀ SỰ VINH HIỂN
MiMk 4:1-7:20 Hailey 204-221
Nước của Đấng Mêsia
4:1-5:14 Hailey 204-212

NƯỚC CỦA ĐẤNG MÊSIA

Các lời tiên tri về nước của Đấng Mêsia khiến lòng tôi rộn lên niềm vui. Bạn có cảm nhận thế nào khi học đến các lời ấy? Bạn thường nghe người ta rao giảng hoặc dạy dỗ về lẽ thật nầy như thế nào? Nhất định chúng ta cần nhắc đến những lẽ thật nầy thường xuyên hơn.
Một lần nữa tôi lại phải không đồng ý với Hailey vì sự giới hạn của ông trong sự ứng nghiệm thuộc linh của các lời tiên tri nầy mà thôi (trang 205-206). Tạ ơn Chúa vì giai đoạn hiện tại của nước Đấng Christ trong đời sống của con dân Ngài. Nhưng chúng ta đang trông đợi ngày mà Chúa Cứu Thế sẽ trị vì trên đất ở tại Giêrusalem. Ngài sẽ đưa ra sự giải quyết công bằng những tranh chấp giữa vòng các dân tộc “Nước nầy sẽ chẳng giá gươm lên nghịch cùng các nước khác, và cũng không tập sự chiến tranh nữa” (4:3).
Michê đoạn 4 và 5 cũng cho chúng ta biết một số các biến cố phải xảy ra trước khi có nước vinh hiển của Đấng Mêsia. Trong 4:5 sự thờ hình tượng đối chọi với đặc ân được có mối tương giao đời đời với Đức Chúa Trời chân thật. 4:9-10 báo trước việc bị lưu đày qua Babylôn và sự trở về. 4:14 có lẽ là sự nhắc đến hai trường hợp về vua phu tù của Giuđa và về Chúa Cứu Thế khi Ngài bị vả vào má (Mat Mt 26:67; 27:30). MiMk 5:1 cho chúng ta thấy gốc tích của Đấng Mêsia là đời đời, thuộc về Đức Chúa Trời và phải được sanh ra ở tại Bếtlêhem (Đối chiếu với EsIs 9:6-7) Mat Mt 2:1-6).
17. Kể ra ba lời tiên tri trong MiMk 4:5 đã được ứng nghiệm từ lâu
…………………………………………………………………………………………………………………………
18. Giải thích sự ứng nghiệm hai lần trong Chúa Cứu Thế với tư cách Đấng Chăn Giữ và là sự bình an của chúng ta.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
19. 4:3-4 có sự ứng nghiệm hiện tại hay tương lai? Hay cả hai?
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Từ Chỗ Bị Xét Xử Đến Chiến Thắng
MiMk 6:1-7:20 Hailey 212-221
Trong Michê đoạn 6 và 7 chúng ta thấy Ysơraên bị đem ra xét xử ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa đòi dân Ngài đến để hỏi họ vì sao họ từ bỏ Ngài. Ngài đã bày tỏ tình thương và sự nhân từ đối với họ khi đưa họ ra khỏi tình trạng nô lệ và ban đất cho họ.
Dân Ysơraên tưởng rằng họ có thể làm Chúa hài lòng bởi những của lễ của họ (6:6-7). 6:8 cho chúng ta biết điều Chúa thật sự đòi hỏi nơi một người là: làm sự công bình, ưa sự nhơn từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời – nói cách khác là Vâng Lời Ngài (Gia Gc 1:22). Đức Chúa Trời đã buộc tội Ysơraên vì sự gian lận, cường bạo, dối trá, thờ hình tượng, hối lộ, áp bức và tội phạm (MiMk 6:10-12; 7:2-6). Bản án dành cho họ là phải bị đổ nát, bị phỉ báng và bị xem khinh giữa vòng các nước (6:16).
20. Sự đáp ứng của đức tin và hy vọng dành cho Ysơraên theo Michê là gì? (7:7-13).
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Đức Chúa Trời đã cảm thúc Michê và các tiên tri khác nhắc đến lịch sử trong quá khứ của Ysơraên để chỉ cho dân sự thấy những sai phạm của họ và giúp họ nhờ cậy Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng có thể dùng lịch sử Kinh Thánh như một giáo sư tốt nhất. Vì nó cho thấy hậu quả của tội lỗi và điều Chúa Cứu Thế làm cho dân sự Ngài.
7:18-20 đưa ra giải pháp cho nan đề của Ysơraên. Giải pháp đó chính là tình yêu của Đức Chúa Trời qua việc tha thứ các tội lỗi của họ. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều thần học của Tân ước khắp nơi trong sách Michê. Chúng ta thấy Chúa là Đức Chúa Trời của sự thánh khiết song cũng là Đức Chúa Trời của sự cứu chuộc, thương xót, nhân từ, Đấng vui thích lòng thương xót, Ngài kỷ luật dân sự Ngài nhưng tha thứ và ban cho chúng ta hy vọng về nước hầu đến vinh hiển của Ngài. Trong Chúa Cứu Thế chúng ta sẽ dự phần các phước hạnh của nước ấy, và bấy giờ chúng ta có thể cầu nguyện với Ngài rằng “Nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời” (Mat Mt 6:10).
21. Dùng đoạn Kinh Thánh trong 6:87:18-20 giải thích trong vở của bạn cách bạn trình bày cho một tội nhân giải pháp tốt nhất đối với tội lỗi là gì (Cũng xem Hailey 213-221).
a. Phần của tội nhân.
b. Phần của Đức Chúa Trời.
ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC MẶC KHẢI QUA MICHÊ
22. Ôn lại biểu đồ mẫu trong Bài 2 (Khung 2.7) rồi hoàn tất biểu đồ dưới đây dành cho sách Michê (Khung 7.6) tuân theo cùng khuôn mẫu.

Bài Tập Tự Trắc Nghiệm

CÂU LỰA CHỌN . Khoanh tròn mẫu tự đứng trước câu trả lời đúng nhất của mỗi câu hỏi.
1. Michê và Êsai giống nhau về
a) Bối cảnh gia đình.
b) Cái nhìn về Đức Chúa Trời.
c) Những sự quan tâm và dính líu về mặt chính trị.
d) Yêu thích cuộc sống ở thành thị.
2. Người nào sau đây được mô tả là vị vua tốt?
a) Sanhmanasa
b) Acha
c) Ôsê
d) Giôtham
3. Michê là người đầu tiên nói tiên tri về sự hủy diệt thành Giêrusalem và sự phu tù của dân thành họ ở tại
a) Babylôn.
b) Asyri.
c) Êdíptô.
d) Syri.
4. Lời tiên tri nào sau đây về Đấng Mêsia đã được Michê phán truyền
a) Thời điểm ra đời của Ngài.
b) Sự ra đời bởi nữ đồng trinh.
c) Nơi Ngài được sinh ra.
d) Sự thương khó và sự chết của Ngài.
5. 6:8 dạy về điều nào sau đây.
a) Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời thánh khiết.
b) Chúa Jêsus đang đồng trị với Đức Giêhôva.
c) Đức Chúa Trời đòi hỏi dân Ngài phải làm sự công bình, ưa sự nhơn từ và bước đi cách khiêm nhường với Ngài.
d) Chúa Jêsus sẽ cai trị các nước trong nước Đấng Mêsia của mình.
6. Michê đã sống để chứng kiến lời tiên tri nào sau đây?
a) Nước của Đấng Mêsia.
b) Sự hủy phá Samari.
c) Sự hủy phá Giêrusalem.
d) Cuộc lưu đày sang Babylôn.
7. Trong cách chơi chữ của Michê để mô tả điều mà các thành khác nhau sẽ phải trải qua, lời tiên tri của ông dành cho Bếtlêxen (Nhà Lân Cận) là gì?
a) Trần truồng và xấu hổ.
b) Phải lăn lóc trong bụi đất.
c) Sẽ không bước ra để đánh nhau.
d) Không còn là nơi che chở.
8. Phần nào sau đây trong các lời tiên tri của Michê nói về sự khôi phục cuối cùng của Ysơraên?
a) Phần chơi chữ của ông khi mô tả những điều mà các thành khác nhau sẽ phải trải qua.
b) Những lời hứa “Ta sẽ” của Đấng Mêsia.
c) Lời lên án những người lãnh đạo Ysơraên của Michê.
d) Việc ông ám chỉ đến cách đối xử của họ với người khác và những hậu quả cua nó (luật mùa gặt).
9. Điều nào sau đây giải thích những kết quả tức thì của lời tiên tri Michê?
a) Êxêchia và dân sự đã cầu nguyện và sự đoán phạt đã bị trì hoãn.
b) Giêrusalem đã bị hủy diệt.
c) Các tiên tri giả đã ăn năn và chấp nhận lời tiên tri của Michê.
d) Michê đã được ban cho một địa vị quyền hành và tôn trọng trong thủ đô.
10. Lời tiên tri nào sau đây của Michê về Đấng Mêsia có một sự ứng nghiệm trong tương lai?
a) Sự gìn giữ và sự bình an của Chúa Cứu Thế.
b) Chúa Cứu Thế bị vả nơi má.
c) Sự hủy diệt thành Giêrusalem.
d) Sự trị vì thế gian và sự hòa bình của Chúa Cứu Thế.

CÂU ĐÚNG SAI . Viết chữ Đ vào chỗ trống trước câu nào ĐÚNG. Viết chữ S vào chỗ trống nếu là câu SAI.
11-16 Điều nào sau đây mô tả đúng điều chúng ta biết về Michê?
…11 Một nông dân như Amốt.
…12 Một người đồng thời với Êsai.
…13 Viết sách vào khoảng năm 735-700 T.C.
…14 Một người bản xứ sống ở tại Giêrusalem.
…15 Một người yêu xứ sở của mình.
…16 Một người đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

ĐÁNH GIÁ TIẾN BỘ PHẦN 2

Trước khi tiếp tục bài 8, bạn hãy ôn lại từ bài 5 đến bài 7. Sau đó hãy trả lời các câu hỏi của Đánh Giá Tiến Bộ Phần 2, là trang bạn sẽ tìm thấy trong tập học viên của mình kèm với tờ trả lời dành cho nó. Tuân theo những chỉ dẫn trong tập học viên của bạn để trả lời các câu hỏi. Sau khi đã hoàn tất phần trả lời của mình, hãy nộp tờ trả lời của bạn cho giảng viên ICI của bạn, kèm với bất cứ các tài liệu nào khác đã nêu ngoài bìa tập học viên. Sau đó bạn có thể tiếp tục học Phần 3, từ bài 8 đến bài 10.

Giải Đáp Các Câu Hỏi Của Bài Học

11 a Đưa ra hai hàm ý: 1) Samari và Giêrusalem đã bị hủy diệt; 2) Đất được làm mới lại bởi lửa.
b. Nếp sống thánh khiết.
c. Có, sự ứng nghiệm lần thứ hai.
d. Các đống đổ nát, một nơi trồng vườn nho, một thửa ruộng bị cày.
e. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, là điều đòi buộc Ngài phải hình phạt tội lỗi.
1 c) Thần của Đức Chúa Trời ngự trên ông và ông đã phán truyền sứ điệp Đức Chúa Trời ban cho ông.
12 a) Tội lỗi phá hủy.
d) Chúng ta cần phải cầu nguyện, than khóc, …cảnh cáo.
2 b) Êsai.
d) Ôsê.
13 a 6) Phải lăn lóc trong bụi đất.
b 3) Trần truồng và xấu hổ.
c 8) Sẽ không bước ra (để đánh nhau).
D 1) Không còn là nơi che chở.
E 4) Đau đớn, chờ đợi sự giải cứu.
f 7) Yên ngựa thắng vào xe để chạy trốn.
g 5) Không đáng tin cậy trong sự bênh vực của quốc gia.
H 2) Bị chinh phục, bị chiếm hữu.
3 a Michê: Một người vùng quê mộc mạc; không quan tâm đến các công việc chính trị của thời cuộc. Êsai: Một người thành phố có quan hệ với các vua và quan; có tiếp xúc gần gũi với các công việc, các vấn đề trên thế giới.
b. Cả hai đều thấy Đức Giêhôva là Đấng cai trị tuyệt đối của các nước và loài người. Cả hai đều nhận biết sự thánh khiết tuyệt đối và sự oai nghiêm của Chúa mình cùng tính chắc chắn của sự đoán phạt Ngài.
14 a: C từ Đức Chúa Trời.
b, c, d, e: N từ những người nước ngoài.
4 a 1) Asyri.
B 5) Ysơraên, xấu.
c 1) Asyri.
D 1) Asyri.
E 3) Giuđa, xấu.
f 5) Ysơraên, xấu.
g 2) Giuđa, tốt.
h 1) Asyri.
I 2) Giuđa, tốt.
15 a Êxêchia và dân sự cầu nguyện, và sự đoán phạt bị hoãn lại
b. Quyền năng của Đức Thánh Linh.
c. Câu trả lời của bạn.
5 a Dưới đời Acha: Thờ hình tượng và giả hình. Dưới thời vua Êxêchia. Phục hưng và cải cách.
B Bất công và bại hoại.
e Các quan xét đồi bại, những tổn thất do chiến tranh với Ysơraên, bị Asyri xâm lăng.
16. a, b, c, f, h là các câu trả lời đúng.
6. Bởi vì những sự cải cách tượng trưng cho sự tuân giữ chủ yếu là các hình thức bề ngoài và các lễ nghi tôn giáo chứ không phải là sự ăn năn thật đến từ tấm lòng chân thật.
17. Phu tù tại Babylôn; Chúa Cứu Thế được sinh ra tại Bếtlêhem, Ngài bị vả vào má.
7. Câu trả lời của bạn phải giống như vầy:
a Đòi buộc sự thánh khiết trong dân sự Ngài.
B Có liên quan đến cách chúng ta đối xử với người khác. Nếu chúng ta yêu Chúa, chúng ta sẽ bày tỏ tình yêu của Ngài đối với người khác.
C Ngài đang đồng trị với Đức Giêhôva, Ngài sẽ được sinh tại Bếtlêhem, và sẽ cai trị muôn dân trong nước Đấng Mêsia của mình.
18. Về mặt thuộc linh hiện nay: Sự chăm sóc và sự bình an của Chúa Cứu Thế. Về nghĩa đen trong tương lai: Trị vì thế giới và sự bình an.
8 c) Dường như Babylôn không phải là mối đe dọa của họ nhiều như là Asyri.
19. Tương lai.
9 a Amốt.
b Ôsê.
C Êsai.
20. Tin cậy nơi Chúa, chấp nhận hình phạt của Ngài, trông đợi sự giải cứu của Ngài.
10. Qua các khải tượng Chúa ban.
21. Câu trả lời của bạn. Còn đây là câu trả lời của tôi:
a Đức Chúa Trời không muốn việc dâng các của lễ ở hình thức bề ngoài nhưng một tấm lòng thực sự ăn năn sẽ khiến cho tội nhận làm điều công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời, vâng theo ý muốn Ngài.
B Đức Chúa Trời của sự thánh khiết đã cung ứng của lễ trọn vẹn cho tội lỗi loài người, là Chính Con Ngài, Đấng Mêsia, Chúa Cứu Thế Jêsus. Ngài đã làm điều đó bởi tình yêu vô tận và lòng thương xót dành cho tội nhân. Vì vậy, tình yêu và lòng nhân từ của Ngài đã cung ứng giải pháp tốt nhất cho tội nhân.
22. Câu trả lời của bạn phải giống với các câu trong biểu đồ sau đây:

Bài Viết Liên Quan