Home » Thư Viện » Học Kinh Thánh

Học Kinh Thánh

Hưởng ứng lời Thượng Đế

HƯỞNG ỨNG LỜI THƯỢNG ĐẾ Chúng ta đã xét qua một số nguyên tắc, chung cũng như riêng, trong việc học và giải Kinh. Trước khi bạn bắt đầu học và giải Kinh Thánh, bạn ... Read More »

Giáo lý

GIÁO LÝ Từ ngữ “giáo lý” được dùng theo hai cách: (1) nói về chân lý tổng quát, một hệ thống chân lý, và (2) nói về một chân lý đặc biệt, như sự tái ... Read More »

Lời tiên tri

LỜI TIÊN TRI Theo nghĩa nguyên thủy, nhà tiên tri là một phát ngôn viên, một người nói thay cho người khác. XuXh 4:16 nói A-rôn là nhà tiên tri của Môi-se, nói những lời ... Read More »

Thi phú Do Thái

THI PHÚ DO THÁI Thi phú là phương tiện diễn đạt những tư tưởng và cảm xúc sâu xa cũng như cao thượng nhất trong tâm hồn con người. Chúng ta biết thi phú là ... Read More »

Đặc ngữ Do Thái

ĐẶC NGỮ DO THÁI (Idioms ) Đặc ngữ là một lối diễn ý đặc biệt của một ngôn ngữ nào đó. Mỗi ngôn ngữ đều có một lối nói riêng khi đề cập đến một ... Read More »

Ngụ ngôn và phúng dụ

NGỤ NGÔN VÀ PHÚNG DỤ (Parables and Allegories ) NGỤ NGÔN Ngụ ngôn thường được định nghĩa là một câu chuyện kể với mục đích đưa ra một chân lý về luân lý hay tâm ... Read More »

Tiêu biểu

TIÊU BIỂU Tiêu biểu (types) là một lãnh vực quan trọng và phức tạp trong viêc giải kinh. Các học giả Kinh Thánh nhiều khi không đồng ý nhau về những vấn đề liên quan ... Read More »

Biểu tượng

BIỂU TƯỢNG (Symbols ) Biểu tượng là một cái gì gợi ra hay tượng trưng cho một ý nghĩa nào đó ngoài nghĩa chính của nó. Nó có thể là một vật tự nhiên như ... Read More »

Những nghĩa bóng trong ngôn ngữ

NHỮNG NGHĨA BÓNG TRONG NGÔN NGỮ Trong phần nầy chúng ta nhìn vào một số tiêu biểu đặc biệt của ngôn ngữ và các nguyên tắc giúp chúng ta hiểu chúng. Chữ có nghĩa bóng ... Read More »

Lấy Kinh Thánh giải Kinh Thánh

LẤY KINH THÁNH GIẢI KINH THÁNH Nguyên tắc thứ sáu là: thông giải mỗi khúc nhờ vào giáo huấn của toàn bộ Kinh Thánh. Nói cách khác là “dùng Kinh Thánh để giải Kinh Thánh.” ... Read More »

Nghiên cứu bối cảnh

NGHIÊN CỨU BỐI CẢNH Nguyên tắc thứ năm là: thông giải dưới ánh sáng của bối cảnh lịch sử, địa lý, văn hóa, được nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Các biến cố trong Kinh ... Read More »

Hiểu ý định tác giả

HIỂU Ý ĐỊNH TÁC GIẢ Nguyên tắc thứ tư là giải kinh theo chủ đích và bố cục của tác giả. Hai điều này có liên hệ mật thiết với nhau nên ta có thể ... Read More »

Biết các yếu tố văn phạm

Nếu chúng ta phải thông giải Kinh Thánh theo văn phạm, thì chúng ta cần phải biết về văn phạm. Phải xem lại các sách về văn phạm. Phải biết rõ các thành phần trong ... Read More »

Hiểu văn phạm

Nguyên tắc thứ ba là: thông giải theo văn phạm của câu. Văn phạm là gì? Những nhà văn phạm cho là gồm hai thứ: hình thức giữa các chữ và tương quan giữa các ... Read More »

Làm thế nào để tìm hiểu chữ

Muốn hiểu Kinh Thánh phải hiểu rõ nghĩa chữ. Ta rất dễ lướt qua một chữ mình không hiểu. Khi làm vậy, ta không thể nào hiểu trọn vẹn nghĩa một câu hay một đoạn ... Read More »