Home » Dưỡng Linh » Lời Hằng Sống

Lời Hằng Sống

Ngày 7 Ê-sai 58:8-12 Sống Vì Tha Nhân

“Phước cho những người hay thương xót, vì sẽ được thương xót!” (Ma-thi-ơ 5:7). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời có lời hứa gì cho người Ít-ra-ên? Để nhận được lời hứa ấy, họ ... Read More »

Ngày 18 – Gióp 30:1-8 – Nhạo Báng

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp cho biết ... Read More »