Home » Dưỡng Linh » Lời Hằng Sống

Lời Hằng Sống

Thời Gian

“Đức Giê-hô-va sẽ đi trước mặt các ngươi, và Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đi sau gìn giữ ngươi.” (Ê-sai 52:12) Vào đêm giao thừa năm 1916, một vị mục sư tuyên úy nói chuyện ... Read More »

Không Chạy Bá Vơ

” Vậy, anh em chạy cách nào cho được thưởng.” (I Cô-rinh-tô 9:24) Khi con trai tôi bắt đầu năm thứ hai tại trường trung học, cháu cũng đã bắt đầu năm thứ hai của ... Read More »

Sự Thách Thức

David đã làm những gì là thiện trong con mắt của Chúa,. . . ngoại trừ vấn đề của Uriah người Hittite. – I Các Vua 15:5 Một trong những vấn đề mà các nhà ... Read More »

Tình Yêu Hữu Ích

READ: John 1:9-14 The Word became flesh and dwelt among us. —John 1:14 At the end of my mother’s earthly journey, she and Dad were still very much in love and shared a strong faith in ... Read More »

Nơi Mọi Người Phải Đến

“Ngươi có muốn lành không?” “Hãy chỗi dậy, vác chõng và bước đi !” “Này, ngươi đã lành lại rồi, đừng phạm tội nữa, e lại gặp điều càng xấu tệ hơn nữa chăng?” (Giăng ... Read More »

Sự Thành Công Của Vâng-Lời

Tôi phải học những gì Chúa Jesus đã học: là “vâng-lời cho đến chết”. Tất cả sự vâng-lời đích-thực là dẫn đến cái chết . Đó là sự trái ngược theo tiêu-chuẩn của thế-gian. “Tôi ... Read More »

Thành Công

Tôi phải học những gì Chúa Jesus đã học: là “vâng-lời cho đến chết”. Tất cả sự vâng-lời đích-thực là dẫn đến cái chết . Đó là sự trái ngược theo tiêu-chuẩn của thế-gian. “Tôi ... Read More »

Chớ Sợ

“Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với những người ở với chúng nó.” (II Các Vua 6:16)  Nhà báo chuyên giữ mục George Cantor kể lại cách làm ... Read More »

Kìa Chúa Đến

Kinh Thánh:  II Phi-e-rơ 3  “Phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ăn ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được.” (II Phi-e-rơ 3:14) Trong những ngày đầy dẫy các ... Read More »

Cuộc Sống Tốt Đẹp

Đọc: Thi Thiên 73:21-28  Sắc đẹp, tiền của, quyền lực, tình yêu, hôn nhân, cùng thú vui, tất cả đều tốt, nhưng không phải là tốt nhất. Điều tốt nhất là yêu mến Đức Chúa Trời ... Read More »

Viện Thẩm Mỹ

“Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta …. đặng ban cho họ vẻ đẹp thay cho tro bụi, ban dầu vui mừng thay cho tang chế.” (Ê-sai 61:1,3) Có một câu chuyện kể về một ... Read More »

Từ Buổi Ban Đầu

Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, 4 và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, 5 vì cớ từ ... Read More »

Ân Điển Tươi Mới Mỗi Ngày

Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. (Ma thi ơ 6:34)  “Tôi đang lo lắng về thương vụ ... Read More »

Mùa Gặt Lớn Và Sự Vui Mừng

Lu-ca 10:1-24 “Ngài phán cùng môn đệ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa ... Read More »

Người Đức Chúa Trời Chọn Lựa

I Sa-mu-ên 16:1-23 “Sa-mu-ên lấy sừng dầu và xức cho Đa-vít trước mặt các anh của chàng. Từ ngày đó trở đi, Thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên Đa-vít” (câu 13)  Câu hỏi ... Read More »

Sức Mạnh Của Khải Tượng

Ê-xê-chi-ên 48:1-35 “Chu vi thành sẽ có chín nghìn mét; và từ nay về sau, tên thành sẽ là: “Đức Giê-hô-va ngự tại đó!” (câu 35 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tên thành phố mà ... Read More »