Home » Dưỡng Linh » Lời Hằng Sống

Lời Hằng Sống

Ngày 12 – Gióp 24:12-17 – Ánh Sáng

“Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng ... Read More »