Home » Dưỡng Linh » Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Chữa lành bệnh tật

Ý muốn của Chúa là chữa lành thân thể chúng ta và giải phóng chúng ta khỏi những bệnh tật. Lời của Chúa cùng với sự xức dầu của Thánh Linh và đức tin của ... Read More »

Tìm Kiếm Chúa

Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét con, và biết lòng con. Hãy thử thách con, và biết tư tưởng con. Xin xem thử con có lối ác nào chăng. Xin dắt con vào ... Read More »

Không Sợ Hãi

Chúa không cho con một tinh thần nhút nhát bèn là một tâm thần mạnh mẽ đầy tình yêu thương và tự chủ. 2 Ti-mô-thê 1:7 Dù con đi trong trũng bóng chết con sẽ ... Read More »

Sự Khôn Ngoan

Đức Chúa Trời đã làm cho con nhận biết ý Ngài thông qua Kinh Thánh và Ngài mong muốn trong mọi hoàn cảnh mỗi người tin phải hiểu rõ về ý muốn của Ngài. Xin ... Read More »

Bước Trong Yêu Thương

Là con của Chúa, con sẽ bắt chước Chúa và bước trong yêu thương như chính Chúa đã yêu con.  Con sẽ yêu Chúa với hết cả tấm lòng hết trí và hết sức của ... Read More »

Cầu Nguyện Cho Mục Sư

Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê- xu Christ ban cho mục sư thần của sự khôn ngoan và sự tỏ ra để nhận biết Ngài, và cho mắt của lòng mục sư được ... Read More »

Được Thạnh Vượng

Chúa sẽ ban phước cho con cùng làm nổi danh con và con sẽ thành một nguồn phước. Chúa sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, rủa sả kẻ nào rủa sả con, ... Read More »

Chữa Lành Thân Thể

Chúa sẽ chữa lành thân thể của chúng ta và giải phóng tâm linh chúng ta ra khỏi đau yếu, bệnh tật. Lời Chúa, được xức dầu bởi Thánh Linh Ngài và niềm tin sẽ ... Read More »

Dâng hiến và tiền bạc

Con sẽ đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Chúa. Và từ nay con sẽ lấy điều này thử Chúa xem Chúa có mở các cửa sổ trên ... Read More »

Sự vui mừng

Con sẽ vui mừng trong Chúa luôn luôn. (Phi lip 4:4) Con sẽ quên sự than phiền, bộ mặt buồn thảm và lấy làm vui mừng. (Gióp 9:27) Con sẽ dâng của lễ bằng sự ... Read More »

Sự thoả lòng

Sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một mối lợi lớn. (1 Ti mô thê 6:6) Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, làm cho con thỏa nguyện, không bị tai ... Read More »

Sự thánh khiết

Thân thể con không phải dành cho sự dâm dục nhưng là của Chúa. Con sẽ tránh mọi sự dâm dục vì mọi tội đều ngoài thân thể nhưng nếu con phạm tội tà dâm ... Read More »

Sự ban thưởng

Chúa sẽ trả cho con tùy theo công việc con làm. (Thi thiên 62:12) Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho con tùy theo đường con đi, tùy kết quả ... Read More »

Phục vụ Chúa

Con sẽ theo Đức Giê-hô-va, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng Ngài, phục sự Ngài và gắn bó với Ngài. (Phục truyền 13:4) Nếu con chăm chỉ nghe các ... Read More »

Lo lắng

Ta để sự bình an lại cho con. Ta ban sự bình an cho con, chẳng phải như thế gian ban cho. Lòng con chớ bối rối và đừng sợ hãi. (Giăng 14: 27) Lòng ... Read More »