Home » Dưỡng Linh » Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Được bảo vệ

Khi con nằm chẳng có điều sợ hãi. Con sẽ được nằm ngủ ngon giấc. (Châm ngôn 3:24) Ai chịu nghe Chúa sẽ sống an lành, được an toàn, không sợ tai họa nào. (Châm ... Read More »

Sự ban thưởng

Chúa sẽ trả cho con tùy theo công việc con làm. (Thi thiên 62:12) Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho con tùy theo đường con đi, tùy kết quả ... Read More »

Đường lối Chúa

Ta dạy dỗ con, chỉ cho con con đường phải đi. Mắt Chúa sẽ chăm chú mà khuyên dạy con. (Thi thiên 32:8) Lạy Chúa xin dạy con đường lối Ngài. Con  đi theo chân ... Read More »

Trông Cậy Nơi Chúa

Linh hồn con nghỉ an nơi Đức Chúa Trời vì con trông cậy nơi Ngài. (Thi thiên 62:5) Linh hồn con trông cậy nơi Đức Chúa Trời vì Ngài là sự tiếp trợ và cái ... Read More »

Lo lắng

Ta để sự bình an lại cho con. Ta ban sự bình an cho con, chẳng phải như thế gian ban cho. Lòng con chớ bối rối và đừng sợ hãi. (Giăng 14: 27) Lòng ... Read More »

Khó khăn

Con sẽ trao mọi điều lo lắng của con cho Ngài, vì Chúa là Đấng hay chăm sóc con. (1 Phi-e-rơ 5:7) Con ngước mắt lên núi sự tiếp trợ con đến từ đâu, sự ... Read More »

Sự Xức Dầu

Kỳ thơ thái sẽ đến đời sống con qua sự hiện diện của Chúa. Công vụ 3:19-20 Thần của Chúa sẽ ở trên con vì Ngài đã xức dầu cho con. Ê-sai 61:1 Chúa yêu ... Read More »

Dâng hiến và tiền bạc

Con  đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Chúa. Và từ nay con sẽ lấy điều này thử Chúa xem Chúa có mở các cửa sổ trên trời, ... Read More »

Cám Dỗ

Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh ... Read More »

Đắc Thắng

Con được mạnh mẽ, lời Chúa ở trong con và con sẽ thắng kẻ ác. (I Giăng 2:14) Khi kẻ thù đến, Ngài sẽ đến như sông tràn đầy. (Ê-sai 59:19) Con thuộc về Chúa ... Read More »

Chữa lành bệnh tật

Ý muốn của Chúa là chữa lành thân thể chúng ta và giải phóng chúng ta khỏi những bệnh tật. Lời của Chúa cùng với sự xức dầu của Thánh Linh và đức tin của ... Read More »

Tìm Kiếm Chúa

Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét con, và biết lòng con. Hãy thử thách con, và biết tư tưởng con. Xin xem thử con có lối ác nào chăng. Xin dắt con vào ... Read More »

Không Sợ Hãi

Chúa không cho con một tinh thần nhút nhát bèn là một tâm thần mạnh mẽ đầy tình yêu thương và tự chủ. 2 Ti-mô-thê 1:7 Dù con đi trong trũng bóng chết con sẽ ... Read More »

Sự Khôn Ngoan

Đức Chúa Trời đã làm cho con nhận biết ý Ngài thông qua Kinh Thánh và Ngài mong muốn trong mọi hoàn cảnh mỗi người tin phải hiểu rõ về ý muốn của Ngài. Xin ... Read More »

Bước Trong Yêu Thương

Là con của Chúa, con sẽ bắt chước Chúa và bước trong yêu thương như chính Chúa đã yêu con.  Con sẽ yêu Chúa với hết cả tấm lòng hết trí và hết sức của ... Read More »

Cầu Nguyện Cho Mục Sư

Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê- xu Christ ban cho mục sư thần của sự khôn ngoan và sự tỏ ra để nhận biết Ngài, và cho mắt của lòng mục sư được ... Read More »