Home » 50 Câu Chuyện Thánh Kinh » 48. Chúa Giê-su Là Đấng Mê-si Được Hứa Ban

48. Chúa Giê-su Là Đấng Mê-si Được Hứa Ban

OBS Image

Khi Đức Chúa Trời sáng tạo thế gian, mọi thứ đều hoàn hảo. Không có tội lỗi. A-đam và Ê-va yêu thương lẫn nhau, và yêu mến Đức Chúa Trời. Không có sự đau ốm hay chết chóc. Đây chính là cách mà Đức Chúa Trời muốn thế gian được tạo dựng nên.

OBS Image

Sa-tan trong hình hài của một con rắn đã đến để phỉnh dỗ Ê-va tại vườn Ê-đen. Sau đó, bà và ông A-đam phạm tội nghịch cùng Chúa. Bởi vì họ đã phạm tội, nên con người bị đau ốm và chết.

OBS Image

Bởi vì A-đam và Ê-va phạm tội, thậm chí có điều gì đó còn tội tệ hơn đã xảy ra. Họ trở thành kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời. Kết quả là kể từ đó bất cứ ai được sinh ra đều mang bản chất tội lỗi và cũng là kẻ chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người bị gãy đổ vì cớ tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời có kế hoạch để phục hồi lại mối quan hệ đó.

OBS Image

Đức Chúa Trời hứa rằng một người thuộc dòng dõi của Ê-va sẽ chà đạp đầu Sa-tan và Sa-tan sẽ cắn gót chân người. Điều này có nghĩa là Sa-tan sẽ giết Đấng Mê-si tức là Chúa Cứu Thế, nhưng Đức Chúa Trời sẽ khiến Ngài sống lại, và sau đó Đấng Mê-si sẽ chà đạp quyền lực của Sa-tan đời đời. Nhiều năm sau đó, Đức Chúa Trời đã khải thị rằng Đức Chúa Giê-su chính là Đấng Mê-si.

OBS Image

Khi Đức Chúa Trời hủy diệt thế gian bằng trận Đại Hồng Thủy, Ngài đã chu cấp một con tàu để cứu những người tin kính Ngài. Cũng như vậy, tất cả mọi người đều đáng phải bị hủy diệt vì cớ tội lỗi của họ nhưng Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-su để cứu chuộc những ai tin Ngài.

OBS Image

Hàng trăm năm trước đó, các thầy tế lễ đã giữ việc dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời thay cho con người để chỉ cho họ thấy hình phạt mà họ đáng phải chịu vì cớ tội lỗi của mình. Nhưng những của tế lễ đó không thể cất tội lỗi của họ đi. Đức Chúa Giê-su là Thầy Tế Lễ Chí Cao. Không giống như các thầy tế lễ khác, Ngài phó chính thân mình làm sinh tế duy nhất để có thể cất tội lỗi của tất cả mọi người trên thế gian. Chúa Giê-su là thầy tế lễ hoàn hảo bởi vì Ngài đã gánh lấy án phạt cho mọi tội lỗi của nhân loại.

OBS Image

Đức Chúa Trời nói với Áp-ra-ham rằng: “Tất cả mọi dân trên đất sẽ được phước qua con.” Đức Chúa Giê-su là con cháu của Áp-ra-ham. Tất cả các dân tộc được hưởng phước qua Ngài, bởi vì hễ ai tin Chúa Giê-su thì được cứu khỏi tội lỗi, và trở nên con cháu thuộc linh của Áp-ra-ham.

OBS Image

Khi Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham dâng con mình là Y-sác làm sinh tế thì Ngài đã chu cấp sẵn một con chiên để làm của lễ sinh tế thay cho Y-sác. Tất cả chúng ta đáng ra phải chết vì cớ tội lỗi của chúng ta nhưng Đức Chúa Trời đã ban Đức Chúa Giê-su, Chiên Con của Đức Chúa Trời, làm sinh tế để chết thế cho chúng ta.

OBS Image

Khi Đức Chúa Trời giáng tai họa cuối cùng xuống Ai-cập, Ngài bảo mỗi gia đình Y-sơ-ra-ên phải giết một con chiên hoàn hảo không vết tích và bôi huyết của nó lên quanh cửa nhà. Khi Đức Chúa Trời thấy huyết của con chiên này, Ngài sẽ vượt qua nhà họ và không giết các con trai đầu lòng của họ. Sự kiện này chính là Lễ Vượt Qua.

OBS Image

Đức Chúa Giê-su chính là Chiên Con của Lễ Vượt Qua của chúng ta. Ngài hoàn hảo trọn vẹn và không hề phạm tội, và bị giết ngay chính lúc dân Do Thái đang tổ chức Lễ Vượt Qua. Bất kỳ ai tin Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình, thì huyết của Ngài sẽ đền tội cho người đó, và án phạt của Đức Chúa Trời sẽ không còn trên người đó nữa.

OBS Image

Đức Chúa Trời đã lập một giao ước với người Y-sơ-ra-ên, là dân được chọn của Ngài. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời lập một Giao Ước Mới dành cho tất cả mọi người. Vì cớ Giao Ước Mới này, bất kỳ ai từ bất cứ dân tộc nào trên thế gian này cũng có thể trở thành dân của Đức Chúa Trời nếu tin Chúa Giê-su.

OBS Image

Môi-se là một tiên tri vĩ đại, người đã công bố lời của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-su là tiên tri vĩ đại nhất trong tất cả các tiên tri. Ngài là Đức Chúa Trời, vì thế mọi điều Ngài làm và nói đều chính là việc làm và lời phán của Đức Chúa Trời. Đó chính là lý do vì sao mà Đức Chúa Giê-su được gọi là Ngôi Lời (Lời Của Đức Chúa Trời).

OBS Image

Đức Chúa Trời hứa với vua Đa-vít rằng một người trong các con cháu của ông sẽ làm vua cai trị dân sự của Đức Chúa Trời đời đời. Bởi vì Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời và là Đấng Mê-si, nên Ngài chính là dòng dõi được hứa ban một cách đặc biệt đó cho Đa-vít để có thể trị vị đời đời.

OBS Image

Đa-vít là vua của dân Y-sơ-ra-ên, nhưng Đức Chúa Giê-su là vua của toàn vũ trụ. Ngài sẽ trở lại và cai trị vương quốc của Ngài trong sự chính trực và hòa bình cho đến đời đời.

Câu chuyện Kinh Thánh được trích từ: Sáng Thế Ký 1-3, 6, 14, 22; Xuất hành 12, 20; 2 Sa-mu-ên 7; Hê-bơ-rơ 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Khải Huyền 21

www.distantshores.org

Những Bài Viết Trong Mục Nầy