Home » 50 Câu Chuyện Thánh Kinh

50 Câu Chuyện Thánh Kinh

50 Câu Chuyện Thánh Kinh

46. Phao-lô Trở Thành Cơ Đốc Nhân

Sau-lơ chính là chàng trai trẻ giữ áo choàng của những người giết Ê-tiên. Ông không tin Chúa Giê-su, và vì thế đã bắt bớ những người tin theo Ngài. Ông đi lục soát từng ... Read More »

50. Sự Tái Lâm Của Chúa Giê-su

Khoảng gần 2.000 năm nay, ngày càng nhiều người trên thế giới được nghe Tin Lành về Chúa Giê-su, Đấng Mê-si, Đấng Cứu Thế của nhân loại. Hội Thánh phát triển không ngừng. Chúa Giê-su ... Read More »

47. Phao-lô Và Si-la Tại Thành Phi-líp

Khi Sau-lơ đi rao giảng khắp Đế quốc La-mã, ông bắt đầu sử dụng tên La-mã của mình là “Phao-lô”. Một ngày kia, Phao-lô cùng với bạn của mình là Si-la đi đến thành Phi-líp ... Read More »

45. Ê-tiên Và Phi-líp

Ê-tiên là một trong những nhà lãnh đạo của Hội Thánh đầu tiên. Ông là một người có uy tín, đầy dẫy Đức Thánh Linh và rất khôn ngoan. Ê-tiên làm nhiều phép lạ và ... Read More »

43. Hội Thánh Bắt Đầu

Sau khi Đức Chúa Giê-su về trời, các môn đồ ở tại thành Giê-ru-sa-lem y như lời Ngài đã truyền bảo họ. Các tín đồ ở đó thường xuyên nhóm nhau lại để cầu nguyện. ... Read More »

42. Chúa Giê-su Thăng Thiên

Vào ngày Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết, có hai môn đồ của Ngài đang trên đường đến một thị trấn gần đó. Trên đường đi, họ nói chuyện về những gì đã xảy ... Read More »

40. Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh

Sau khi quân lính phỉ báng Chúa Giê-su, chúng dẫn Ngài đến chỗ đóng đinh. Chúng bắt Ngài vác cây thập tự giá mà Ngài sẽ phải bị chết trên đó. Quân lính dẫn Chúa ... Read More »

39. Chúa Giê-su Trước Tòa

Bấy giờ đã là nửa đêm, quân lính giải Chúa Giê-su đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm để ông ấy tra khảo Ngài. Phi-e-rơ theo họ từ đằng xa. Khi Chúa bị giải vào ... Read More »

38. Chúa Giê-su Bị Phản Bội

Hàng năm, người Do Thái tổ chức Lễ Vượt Qua để ăn mừng vì Đức Chúa Trời đã giải cứu tổ tiên họ khỏi kiếp nô lệ tại xứ Ai-cập hàng thế kỷ trước. Khoảng ... Read More »

36. Sự Hóa Hình

Một ngày kia, Đức Chúa Giê-su mang theo ba môn đồ mình là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. (Người môn đồ tên Giăng này không phải là người làm báp-tem cho Đức Chúa Giê-su). Họ đi ... Read More »