Home » Dưỡng Linh » Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Chiến thắng kẻ thù

  Khi kẻ thù có đến như sông tràn, Chúa sẽ ngăn chặn tất cả. (Ê-sai 59:19) Hỡi Đức Giê-hô-va xin trỗi dậy để kẻ thù con bị tan lạc và kẻ nào ghét Chúa ... Read More »

Trông Cậy Nơi Chúa

Linh hồn con nghỉ an nơi Đức Chúa Trời vì con trông cậy nơi Ngài. (Thi thiên 62:5) Linh hồn con trông cậy nơi Đức Chúa Trời vì Ngài là sự tiếp trợ và cái ... Read More »

Cầu Nguyện Cho Chính Quyền

Con sẽ khẩn nguyện cầu xin, kêu van, tạ ơn cho các vua, tất cả bậc cầm quyền để con có được cuộc sống yên ổn, tình yêu, sự thánh khiết và kính trọng. 1 ... Read More »

Được Thạnh Vượng

Chúa sẽ ban phước cho con cùng làm nổi danh con và con sẽ thành một nguồn phước. Chúa sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, rủa sả kẻ nào rủa sả con, ... Read More »

Đắc Thắng

Con được mạnh mẽ, lời Chúa ở trong con và con sẽ thắng kẻ ác. (I Giăng 2:14) Khi kẻ thù đến, Ngài sẽ đến như sông tràn đầy. (Ê-sai 59:19) Con thuộc về Chúa ... Read More »

Chúa là sức mạnh của con

  Con sẽ làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm sức cho con. (Philip 4:13) Con được mạnh mẽ nhờ lời Đức Chúa Trời trong con và con thắng được ma quỷ. (1 Giăng ... Read More »

Tìm Kiếm Chúa

Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét con, và biết lòng con. Hãy thử thách con, và biết tư tưởng con. Xin xem thử con có lối ác nào chăng. Xin dắt con vào ... Read More »

Sự Xức Dầu

Kỳ thơ thái sẽ đến đời sống con qua sự hiện diện của Chúa. Công vụ 3:19-20 Thần của Chúa sẽ ở trên con vì Ngài đã xức dầu cho con. Ê-sai 61:1 Chúa yêu ... Read More »

Bước Trong Yêu Thương

Là con của Chúa, con sẽ bắt chước Chúa và bước trong yêu thương như chính Chúa đã yêu con.  Con sẽ yêu Chúa với hết cả tấm lòng hết trí và hết sức của ... Read More »

TÌM BIẾT Ý CHỈ CỦA CHÚA

1. Đọc Kinh Thánh Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ... Read More »

Sự Cầu Nguyện

Nếu chúng ta muốn nhìn thấy những điều kỳ diệu lớn lao của quyền năng và ân điển thiên thượng được thể hiện tại nơi yếu đuối, thất bại và thất vọng, thì chúng ta ... Read More »

Sự Khôn Ngoan

Đức Chúa Trời đã làm cho con nhận biết ý Ngài thông qua Kinh Thánh và Ngài mong muốn trong mọi hoàn cảnh mỗi người tin phải hiểu rõ về ý muốn của Ngài. Xin ... Read More »

Không Sợ Hãi

Chúa không cho con một tinh thần nhút nhát bèn là một tâm thần mạnh mẽ đầy tình yêu thương và tự chủ. 2 Ti-mô-thê 1:7 Dù con đi trong trũng bóng chết con sẽ ... Read More »

Cầu Nguyện Cho Mục Sư

Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê- xu Christ ban cho mục sư thần của sự khôn ngoan và sự tỏ ra để nhận biết Ngài, và cho mắt của lòng mục sư được ... Read More »

Chữa Lành Thân Thể

Chúa sẽ chữa lành thân thể của chúng ta và giải phóng tâm linh chúng ta ra khỏi đau yếu, bệnh tật. Lời Chúa, được xức dầu bởi Thánh Linh Ngài và niềm tin sẽ ... Read More »